Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH

04.02.2021.


Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, kojim se omogućava bolja zaštita svjedoka.

Dopunama se vrši usaglašavanje Zakona o parničnom postupku u BiH i Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i omogućava svjedocima koji svjedoče pod mjerama zaštite u krivičnom postupku kontinuirana zaštita identiteta u toku naknadnog pokretanja parničnog postupka za naknadu štete.

Riječ je o sistemskom zakonu koji će bez ikakvih finansijskih implikacija po budžet omogućiti unaprijeđen zakonski okvir za zaštitu prava žrtava koje su svjedočile u krivičnim postupcima, uključujući i postupke u vezi s ratnim zločinima, organiziranim kriminalom ili trgovinom ljudima.

Ministarstvo pravde dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

Na sjednici je usvojen Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2021. - 2023. godine (PER BiH 2021. – 2023.), uz sugestije predsjedavajućeg Vijeća ministara i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Direkcija za ekonomsko planiranje će PER BiH dostaviti Evropskoj komisiji.

Program ekonomskih reformi do 2023. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije i sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, te sveobuhvatan program strukturalnih reformi u cilju poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.

Ključno uporište za ekonomska kretanja u BiH u periodu od 2021. do 2023. godine predstavljat će kretanja privredne aktivnosti u eksternom okruženju i razvoj situacije u vezi s pandemijom COVID-19.

Vijeće ministara BiH izjasnit će se o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u drugom krugu glasanja, nakon što danas Prijedlog zakona nije dobio potrebnu većinu za utvrđivanje i dostavljanje Parlamentarnoj skupštini.

Članovi Vijeća ministara BiH obavit će konsultacije prije narednog kruga glasanja u vezi sa sugestijama koje su predložene na sjednici, a odnose se na inspekcijski nadzor.

Predlagač zakona je Agencija za javne nabavke BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Rješenje o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana.

Radna grupa se sastoji od 20 članova, među kojima je 15 predstavnika institucija na državnom, entitetskom i nivou Brčko distrikta BiH, a pet predstavnika organizacija civilnog društva.

Radna grupa će u roku od 90 dana od svog imenovanja sačiniti nacrt strategije za reformu sektora pravde i prateći akcioni plan za njenu provedbu i dostaviti ga na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH, vladama Republike Srpske i Federacije BiH, te Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Za rad u Radnoj grupi se ne plaća naknada.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Odlukom o angažiranju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u privremenom angažiranju inženjerijskih jedinica na području grada Bihaća, koju je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo na 101. vanrednoj sjednici, održanoj 22. januara 2021. godine.

Pripadnici Oružanih snaga BiH angažirani su na izgradnji pristupnog puta prema kampu "Lipa" i sanaciji platoa u ovom migrantskom kampu.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 03.02.2021.

Naslov: Redakcija