Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu

04.01.2021.


Vlada Republike Srpske odobrila je, na 103. sjednici u Banjaluci, finansijsku pomoć u iznosu od 300.000 KM opštini Kostajnica i 100.000 KM opštini Kozarska Dubica za saniranje šteta na stambenim objektima stanovništva nakon jučerašnjeg zemljotresa.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske.

Ovom odlukom uređen je način obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske - 9. januar. Dan Republike Srpske je neradan dan, a program proslave utvrđuje organizacioni odbor. Na Dan Republike Srpske ne rade republički organi i organizacije, organi lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i druge organizacije, kao i lica koja profesionalno obavljaju uslužno-preduzetničke djelatnosti. Na svim javnim institucijama i ustanovama u periodu od 1. januara do 15. januara biće istaknute zastave Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak prema kojem na dan 14.01.2021. godine u Republici Srpskoj neće raditi: republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu privrede i preduzetništva za period 01.01 - 31.12.2020. godine, u iznosu od 8.000.000,00 KM.

Navedena sredstva su namijenjena za isplatu subvencija privrednim subjektima koji su u toku 2020. godine izvršili stvarno povećanje plata radnika, te time, u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske i ispunjenju uslova iz Pravilnika o postupku dodjele podsticaja, stekli pravo na isplatu određenih iznosa sredstava, a na osnovu prethodno donesenih rješenja od strane ministra.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Ovom odlukom odobrava se isplata finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, za sufinansiranje projekata, u ukupnom iznosu od 74.136,14 KM. Navedena sredstva su namijnjena za realizaciju različitih projekata u opštinama: Novo Goražde, Lopare, Vlasenica i Jezero.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi daljeg podizanja standarda usluga, kao i preciznijeg propisivanja obaveza subjekata na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa.

Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, odnose se na drugačije propisivanje roka za obavljanje probnog rada na novoizgrađenom distributivnom ili transportnom sistemu prirodnog gasa, koji počinje teći od dana izdavanja privremene upotrebne dozvole za taj sistem, za razliku od Nacrta u kojem je bilo predloženo da propisani rok teče od dana izdavanja upotrebne dozvole.

Prijedlog zakona je dopunjen prelaznom odredbom kojom je propisan rok za pribavljanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti energetskom subjektu koji obavlja djelatnost upravljanja postrojenjem za komprimovani prirodni gas.

Ostale razlike Prijedloga u odnosu na Nacrt zakona nisu suštinske prirode i odnose se na preciziranje pojedinih odredaba, kao i tehničko poboljšanje teksta Zakona.

Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj za period od 2021. do 2031. godine.

Strategija obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj donosi se kao strateški dokument u kontekstu cjeloživotnog učenja i ovo je prvi strateški dokument kojim se planski pristupa razvoju i unapređenju obrazovanja odraslih. Nova Strategija predstavlja napor institucija sistema da koordinisano i sistemski rade na razvoju i unapređivanju kvaliteta četiri stuba obrazovanja, i to predškolskog i osnovnog, srednjeg, visokog i obrazovanja odraslih. Na ovaj način je u Republici Srpskoj sistem obrazovanja, saglasno savremenim tendencijama u svijetu, stvorio pretpostavke i omogućio svojim građanima cjeloživotno učenje.

Obrazovanje odraslih, kao dio jednog od četiri podsistema obrazovanja i vaspitanja, predstavljanja i instrument u implementaciji socijalno-ekonomskih mjera Vlade Republike Srpske u smislu unapređenja produktivnosti i konkurentnosti privrede, povećanja zaposlenosti, povećanja socijalne uključenosti, povezivanja obrazovanja i tržišta rada, tako da upravljanje i finansiranje sistema obrazovanja odraslih podrazumjeva raspodjelu odgovornosti i nadležnosti između većeg broja ministarstava.

Cilj obrazovnog sistema, a u sklopu njega i obrazovanja odraslih, je preuzeti ključnu ulogu u razvoju društva preko kvalitetnog obrazovanja, jer je kvalitetno obrazovanje resurs za razvoj privrede, svakog pojedinca i društva u cjelini. Strategija obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj kao dokument strateškog promišljanja biće otvorena za promjene i poboljšanja, kao i za druga i bolja rješenja koja se u predstojećem desetogodišnjem periodu budu mogla ponuditi za unapređivanje i razvoj integralnog obrazovnog sistema i u sklopu njega i obrazovanja odraslih kao dijela sistema i dijela cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

Strateški ciljevi u obrazovanju odraslih su unapređenje okvira u kome se razvija sistem obrazovanja odraslih, razvoj fleksibilnijeg sistema obrazovanja odraslih i veća dostupnost obrazovanja odraslih, podrška tržištu rada i saradnja sa društvenim partnerima, unapređenje kvaliteta obrazovanja odraslih i osavremenjivanje procesa obrazovanja odraslih.

Obrazovanje odraslih je partnerska djelatnost i zajednička odgovornost različitih aktera: države, poslodavaca i zaposlenih, privrednih i stručnih udruženja, obrazovnih institucija i pojedinaca.

Strategija se donosi u vrijeme društvenih, ekonomskih, kulturnih i demografskih promjena, kada je svako strateško promišljanje za stvaranje boljeg društva imperativ, a promišljanja o boljem obrazovnom sistemu ne samo zadatak, već i obaveza.

U Republici Srpskoj je za obrazovanje odraslih zadužen Zavod za obrazovanje odraslih, a koji je upravna i stručna organizacija u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture odraslih. Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih organizatori obrazovanja mogu biti snovne i srednje škole koje su registrovane za obrazovanje odraslih i specijalizovane organizacije za obrazovanje odraslih, kao što su radnički univerziteti, centri za obuku, škole stranih jezika, auto škole, kao i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove predviđene pojedinačnim programima za obrazovanje odraslih.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima za implemantaciju EU direktiva 2005/36/EC i 2013/55/EU i Akcioni plan za transformaciju srednjoškolskog obrazovanja za medicinske tehničare u Republici Srpskoj za period 2020-2025 godine.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izradili su Akcioni plan za reformu srednjoškolskog obrazovanja medicinskih tehničara uz podršku Projekta jačanja sestrinstva u BiH i učešće predstavnika medicinskih sestara i tehničara, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Srednje medicinske škole u Banjaluci i Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske kao poslodavca.

Izvršena je analiza postojećeg obrazovanja i nastavnih planova i programa, visokog obrazovanja, stanja u zdravstvenom sistemu, te pravnog okvira u oblasti javnog obrazovanja i zdravstva. Detaljnom analizom su utvrđene relevantne činjenice, date su preporuke te predložene odgovarajuće aktivnosti za potrebe modernizacije obrazovanja medicinskih tehničara na srednjoškolskom nivou.

Akcioni plan predviđa pet komponenti koje sadrže različite aktivnosti uz čiju realizaciju bi se obrazovanje medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Republici Srpskoj uskladilo sa EU Direktivom i evropskim standardima, i to izrada tranzicionog plana u svrhu prilagođavanja kvalifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta u oblasti zdravstva, usklađivanje nastavnih planova i programa u srednjim školama za medicinskog tehničara sa smjernicama EFN-a, usklađivanje normativnih akata u oblasti obrazovanja i zdravstva, izrada profesionalnih kompetencija za medicinskog tehničara i diplomiranu medicinsku sestru, te obuku medicinskih sestara koje rade u srednjim školama.

Tranzicioni plan će uz pomoć regionalnih eksperata iz Slovenije, koji su vodili ovaj proces reforme u svojoj zemlji, i domaćih eksperata iz Republike Srpske izraditi radna grupa koju će činiti predstavnici relevantnih institucija i organizacija. Radna grupa za izradu tranzicionog plana biće sastavljena na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zaduženo je da imenuje radnu grupu za izradu Tranzicionog plana.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 01.01 - 31.12.2020. godine, u ukupnom iznosu od 336.000,00 KM.

Odobrena sredstva doznačiće se: Savezu distrofičara Republike Srpske, Banja Luka, Savezu gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banja Luka, Savezu slijepih Republike Srpske, Banja Luka, Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske, Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banja Luka, Savezu za rijetke bolesti Banja Luka, Udruženju za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlosti" Banja Luka i Organizaciji amputiraca Republike Srpske "Udas".


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 30.12.2020.

Naslov: Redakcija