Zastava Srbije

NAJNOVIJI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - NAJČEŠĆA PITANJA I NEDOUMICE: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 11. novembra 2022. godine, na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu

03.10.2022.


Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 11. novembra 2022. godine, savjetovanje na temu “Najnoviji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama - najčešća pitanja i nedoumice”. Savjetovanje će biti održano na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Paragraf Lex organizuje savjetovanje sa ciljem da se svim ugovornim organima i ponuđačima približe i prezentuju nova rješenja i odgovori na pitanja vezano za usvojeni Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 59/2022) čija primjena počinje 10. decembra 2022. godine.

Praktična primjena je ključni dio svakog zakona pa tako i Zakona o javnim nabavkama, te je period koji je ispred nas potrebno iskoristiti da se na vrijeme upoznamo sa svim specifičnostima koje donosi pomenuti zakon. Shodno tome, pozivamo vas da aktivno uzmete učešće na našem savjetovanju.

Predavači na savjetovanju su ovlašteni treneri za javne nabavke Agencije za javne nabavke BiH, sa višegodišnjim iskustvom rada u oblasti javnih nabavki.

Savjetovanje je namijenjeno svim:

 • službenicima/osobama koji su na bilo koji način uključeni u poslove javnih nabavki (predsjednicima, članovima i sekretarima komisija, odgovornim licima unutar ugovornih organa i ponuđača)
 • ugovornim organima, sektorskim ugovornim organima i ponuđačima,
 • revizorima, advokatima i sudijama

Teme savjetovanja:

Pregled novih instituta i definicija predviđenih Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

 • Definicije i novi instituti - šta se mijenja i sta je novo
 • Planiranje nabavki
 • Uslovi za početak postupka javne nabavke
 • Utvrđivanje procijenjene vrijednosti nabavke
 • Ugovori o javnoj nabavci prema međunarodnim pravilima
 • Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama - član 10 - noviteti
 • Pozicija i karakteristike službenika za javne nabavke i internog pravilnika o javnim nabavkama
 • Izmjene člana 52 ZJN - Sukob interesa i jačanje antikoruptivnih mehanizama
 • Karakeristike i izmjene člana 45 ZJN

Izmjene u pravnoj zaštiti i žalbenom postupku

 • Stranke u postupku javne nabavke i aktivna legitimacija
 • Način i rokovi izjavljivanja žalbi
 • Žalbeni razlozi (bitne povrede ZJN)
 • Dokazivanje u postupku po žlabi i rješavanje po žalbi od strane Ugovornih organa
 • Nadležnost i odlučivanje Ureda za razmatranje žalbi
 • Suspenzivno djelovanje žalbe
 • Sudska zaštita i zahtjevi za nadoknadu štete
 • Prestanak i poništenje javne nabavke
 • Pojam i pravna priroda ugovora
 • Objava osnovnih elemenata ugovora
 • Prijedlozi za izmjenu nacrta ugovora u tenderskim dokumentacijama
 • Mogućnost izmjene ugovora
 • Najčešće greške prilikom upravljanja i aneksiranja ugovora

Izmjene u toku postupka javnih nabavki

 • Prethodna provjera tržišta
 • Priprema ponuda - najčešće dileme
 • Priprema tenderske dokumentacije - specifičnosti i kritične tačke
 • Podjele predmeta nabavke na lotove - obaveznost
 • Izmjene vezane za uvid u ponude
 • Postupci male vrijednosti (direktni sporazum i konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda)
 • Izmjene u drugim postupcima nabavki

Napominjemo da će predavanja sadržavati primjere iz prakse (rješenja i presude) kao i praktične vježbe u cilju aktivnog učešća svih učesnika.

Predavači:

 • Admir Ćebić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH
 • Zlatko Lazović, samostalni stručni saradnik za javne nabavke u “JP BH POŠTA” doo Sarajevo
 • Amina Malkić, samostalni stručni saradnik za javne nabavke u “JP BH POŠTA” doo Sarajevo

Detaljne informacije o savjetovanju (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Najnoviji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama - najčešća pitanja i nedoumice“.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 02.10.2022.