Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog sporazuma o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

03.09.2020.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu (Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Iznos zajma je 30 miliona eura, s alokacijom na Republiku Srpsku, rokom otplate od 32 godine i grejs periodom od sedam godina.

Cilj projekta je unapređenje zaštite od poplava i omogućavanje prekogranične saradnje u koridorima rijeka Save i Drine. Prva faza programa je regionalnog karaktera i realizira se u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo je da Prijedlog sporazuma, zajedno sa Osnovama, dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika sporazuma odredi ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) radi finansiranja Projekta za hitnu podršku firmama, u iznosu od 56 miliona eura.

Glavni cilj projekta je povećanje otpornosti firmi za vrijeme i nakon izbijanja pandemije COVID - 19, te održavanje njihovog poslovanja proširivanjem finansijskih resursa radi osiguranja finansiranja obrtnog kapitala i investicija za mikro, mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini.

Sredstva će biti alocirana na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine, a tačni iznosi će biti definirani na pregovorima.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti BiH za 2019. godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, sa Osnovama za zaključivanje Sporazuma.

Procijenjeni iznos vrijednosti Državnog programa aktivnosti BiH za 2019. godinu je 85.490.154 evra, a sporazumom je određeno učešće EU sa 81.898.200 evra.

Ciljevi Programa su podrška političkim reformama i progresivno usklađivanje sa zakonodavstvom Unije, te podrška ekonomskom, socijalnom i teritoriјalnom razvoju. Program će biti proveden putem projekata svrstanih u pet sektora: Demokratija i upravljanje, Vladavina prava i osnovna prava, Zaštita okoliša, klima i energija, Promet i Obrazovanje, zaposlenost i socijalne politike. Period izvršenja je 12 godina, a operativnog provođenja šest godina od stupanja Sporazuma na snagu.

Ministarstvo finansija i trezora BiH će dostaviti Predsjedništvu BiH Prijedlog sporazuma sa Osnovama za zaključivanje u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi direktor Direkcije za evropske integracije.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018. – 2020. za 2019. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, s Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Finansiranje Programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH - Crna Gora 2018. - 2020. za 2019. godinu planirano je u iznosu od 1.411.764,00 eura, na osnovu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Evropska unija (EU) će sredstvima iz budžeta osigurati 1.200.000,00 eura, dok se od korisnika IPA II programa ne očekuje nikakav finansijski doprinos. Kontribuciju u vezi sa pojedinačnim projektima, u vrijednosti od 211.764,00 eura, snosit će krajnji korisnici.

Period izvršenja Sporazuma o finansiranju Programa je 12 godina od dana stupanja na snagu, dok je period njegove operativne provedbe šest godina od dana stupanja na snagu Sporazuma.

Aktivnosti prekogranične saradnje odnose se na oblasti promoviranja zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne prekogranične inkluzije, zaštite okoliša i promoviranja prilagođavanja klimatskim promjenama i smanjenja njihovih negativnih utjecaja, sprečavanja rizika i upravljanja, podrške turizmu, kulturnom i prirodnom naslijeđu.

Ministarstvo finansija i trezora BiH dostavit će Prijedlog sporazuma o finansiranju, s Osnovama za zaključivanje, u daljnju proceduru Predsjedništu BiH, uz prijedlog da se za potpisnika odredi direktor Direkcije za evropske integracije BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – maj 2020. godine, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje.

U Informaciji se iznosi podatak da je BiH u prvom kvartalu 2020. godine ostvarila ekonomski rast od 2,0% u odnosu na isti period prethodne godine zahvaljujući rastu domaće tražnje, odnosno povećanju privatne i u manjoj mjeri javne potrošnje, dok su bruto investicije ostvarile pad u odnosu na isti period prethodne godine. S druge strane, drastično slabljenje privredne aktivnosti u glavnim trgovinskim partnerima uslijed izbijanja globalne pandemije COVID - 19 dovelo je do pada vanjskotrgovinske robne razmjene sa svijetom.

Ministrica civilnih poslova informirala je Vijeće ministara BiH da su otklonjeni svi dosadašnji zastoji i da nema nikakvih prepreka da se realiziraju donacije/humanitarne pomoći Ujedinjenh Arapskih Emirata, Vlade emirata Dubai, Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo je Odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Osnovica za obračun plaće iznosi 475,69 KM i nije se mijenjala od maja 2012. godine, od kada je tadašnja osnovica za obračun plaće od 498,10 KM, zbog održanja makroekonomske stabilnosti, smanjena za 4,5%.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH u vezi s Godišnjim izvještajem o realizaciji Odluke u vezi s kvotom radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

U Izvještaju se navodi da su u 2019. godini strancima u BiH ukupno izdate 3.183 radne dozvole, što predstavlja povećanje od 12,79% u odnosu na 2018. godinu. U Federaciji BiH izdato je 2.010 radnih dozvola, više za 11,3%, u Republici Srpskoj 1.042 radne dozvole, više za 18,27%, a u Brčko distriktu BiH ukupno je izdata 131 radna dozvola, što je za 2,96% manje nego u 2018. godini.

Prema državama porijekla, najviše stranaca koji rade u BiH u 2019. godini je iz: Republike Srbije, Republike Turske, Narodne Republike Kine, Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipta. Prateći promjene u odnosu na 2018. godinu, uočava se da najviše raste broj izdatih radnih dozvola za državljane Republike Turske, Crne Gore te Kraljevine Saudijske Arabije.

Prema kvalifikacionoj strukturi, u 2019. godini se pokazuje da najveći broj zaposlenih stranaca ima visoku stručnu spremu (1.415 ili 44,45%), nakon čega slijede oni sa srednjom stručnom spremom (983 ili 30,88%) te nekvalificirani radnici (239 ili 7,51%), što je skoro isti slučaj i u prethodnim godinama kada su u pitanju visoka i srednja stručna sprema.

Najveći broj radnih dozvola u 2019. godini izdat je u sljedećim djelatnostima: trgovini (794 ili 24,9%), poslovanju nekretninama (391 ili 12,3%), prerađivačkoj industriji 270 (8,5%), obrazovanju (217 ili 6,8%), ostalim uslužnim djelatnostima (213 ili 6,7%) i hotelijerstvu i ugostiteljstvu (212 ili 6,6%), što predstavlja 65,8% od ukupnog broja izdatih radnih dozvola.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, usvojilo je Informaciju u vezi sa zahtjevom Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za osiguranje sredstava za plaćanje jedne rate po EBRD kreditu 35288.

U Informaciji se navodi da su proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće na području BiH 17. 3. 2020. godine i širenje pandemije COVID -9 doveli do pada zračnog prometa iznad teritorije BiH više od 90% i potpunog prestanka priliva sredstava iz redovnih izvora prihoda Agencije, što za posljedicu ima nemogućnost osiguranja sredstava za otplatu rate EBRD-ovog kredita.

Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo je da sa računa za interventno servisiranje duga osigura sredstva i izvrši servisiranje po osnovu ovog EBRD-ovog kredita, koji dospijeva u septembru 2020. godine, i to u ukupnom iznosu od 764.509,84 eura, odnosno 1.495.251,28 KM, što uključuje obaveze po osnovu glavnice i kamate te bankarske troškove koji će biti naknadno obračunati.

Prethodno će Ministarstvo finansija i trezora i Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH zaključiti sporazum kojim će biti regulirani rok i način povrata sredstava po osnovu ovog EBRD-ovog kredita.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora BiH o utrošku sredstava u 2019. godini, kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine (PJI/RIP IBiH) 2019. – 2021. godine. 

Zadužene su sve institucije BiH da postupaju u skladu sa Odlukom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija/Razvojno-investicionog programa institucija BiH i Instrukcijama za kandidiranje novih projekata i ažuriranje podataka o postojećim projektima u sistemu za upravljanje javnim investicijama Ministarstva finansija i trezora BiH.

U ovaj program bilo je uključeno 249 projekata ukupne vrijednosti 1.947.680.000 KM. Od ovog iznosa 1.261.070.000 KM odnosilo se na 147 projekata u implementaciji, 12,87 miliona KM na 10 odobrenih projekata, a 673,74 miliona KM na 102 kandidirana projekta.

Od ukupno 147 projekata u implementaciji koji su bili navedeni u Programu, 44 projekta su završena do kraja 2018. godine, a dva su promijenila status iz,,u implementaciji" u,,odobren". Slijedom navedenog, zbirni pregled realizacije finansijskih sredstava u 2019. godini je urađen za 101 projekt javnih investicija, ukupne vrijednosti 1.076.160.000 KM. Ukupan plan utroška sredstava za 2019. godinu iznosio je 264,31 miliona KM i realiziran je sa 36%.

Prema planu za 2019. godinu, završeno je 29 projekata ukupne vrijednosti 97,58 miliona KM. Za njihovu realizaciju je u 2019. godini utrošen 17,71 milion KM. Stepen realizacije plana iznosi 107%, jer je došlo do promjene ukupne vrijednosti na nekoliko projekata, koji se pretežno finansiraju iz inozemnih sredstava. Nastavljena je implementacija preostala 72 projekata, ukupne vrijednosti 978,58 miliona KM. Za njihovu realizaciju u 2019. godini planirano je 247,72 miliona KM, a utrošeno 76,65 miliona KM. Stepen realizacije plana iznosi 31%.

Vijeće ministara BiH donijelo je Rješenje o prestanku rada Hrvačkog saveza Bosne i Hercegovine u cilju rješavanja spora entitetskih saveza.

Ministarstvo civilnih poslova BiH zaduženo je da izvrši dostavljanje Rješenja o prestanku rada Hrvačkog saveza Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Prethodno je Vijeće ministara usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH u vezi sa sporom entitetskih hrvačkih sportskih saveza. U Informaciji su pobrojane aktivnosti Ministarstva civilnih poslova BiH u cilju rješavanja nastalog spora koji potresa hrvački sport Bosne i Hercegovine, te utvrđeno da ne postoji minimum kooperativnosti i dobre volje kod rukovodećih predstavnika Hrvačkog saveza BiH da se u ravnopravno članstvo primi Rvački savez Republike Srpske, te na taj način organizira hrvački sport u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Zakonom o sportu u BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH o analizi stanja finansiranja sporta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

U Informaciji se navodi da je ukupan iznos realiziranih sredstava za potrebe sporta u 2018. budžetskoj godini iznosio 8.266.289,18 KM, a planirana budžetska sredstva za 2019. godinu 16.385.600 KM.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, donijelo je, uz usvojene korekcije na sjednici, Odluku o usvajanju Mape puta za sistemsko provodenje Lisabonske konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija.

Cilj Mape puta je maksimalna ujednačenost u postupcima priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada, uz uvažavanje nadležnosti u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Mapa puta sadrži prijedloge konkretnih koraka u ostvarivanju zajedničkog cilja potpune usklađenosti zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa Lisabonskom konvencijom.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za izradu Strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama Bosne i Hercegovine 2021. – 2025. i praćenja njene provedbe.

Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva finansija i trezora BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Agencije za javne nabavke BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o davanju posebne dozvole državljanima Republike Sjeverne Makedonije za ulazak i boravak u Bosni i Hercegovini.

Posebna dozvola za ulazak i boravak u BiH daje se Sonji Velkoski i njenom sinu Mariju, a radi spajanja porodice. Dozvola se izdaje pod uvjetom da posjeduju potvrdu o negativnom testu na virus SARS-COV-2, ne stariju od 48 sati do trenutka ulaska u BiH.

Osobe kojima se izdaje posebna dozvola obavezne su se po ulasku u BiH javiti Službi za poslove sa strancima BiH radi reguliranja statusa. Također, prilikom ulaska i tokom boravka u BiH obavezne su da poštuju sva uputstva i naredbe nadležnih organa (epidemioloških i zdravstvenih službi).


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara, 2.09.2020.

Naslov: Redakcija