Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O RODITELJIMA NJEGOVATELJIMA U FEDERACIJI BIH: Status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju osobe s invaliditetom ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje i to do njegove navršene 65. godine, neovisno o dobi djeteta

03.08.2021.


Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je usvojio predloženi zakon o roditeljima njegovateljima.

Cilj zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status roditelja njegovatelja te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

"Djeca s invaliditetom u razvoju su jedna od najosjetljivijih kategorija stanovništva, a njihove porodice su u velikoj mjeri izložene brojnim potrebama i podložne raznim rizicima zavisno od uređenosti sistema socijalne zaštite, kao i rada udruženja koja se bave ovom problematikom. Također, njihovi roditelji u većini slučajeva zbog cjelodnevne brige, njege i odgoja te djece nisu u mogućnosti ostvariti osnovno pravo na rad. U tom smislu bilo je potrebno sistemski urediti ovo pitanje, kao i status roditelja njegovatelja", izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju osobe s invaliditetom ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje i to do njegove navršene 65. godine, neovisno o dobi djeteta.

Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini najniže neto plate u Federaciji, pravo na PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

"U pogledu potrebnih sredstava procijenjeno je da će na godišnjem nivou za ovo pravo biti potrebno izdvojiti 27.248.239,20 KM iz federalnog budžeta. Imajući u vidu da je za ovu namjenu već osigurano 16.567.411 KM, preostalu će razliku potrebnih sredstava biti moguće namiriti internom preraspodjelom s pozicije tekućeg transfera za osobe s invaliditetom (neratni invalidi) iz kojeg se, između ostalog, isplaćuje i pravo na pomoć i njegu druge osobe koja će se prestati isplaćivati u slučaju priznanja roditelja njegovatelja", dodao je Drljača.

Parlamentarci su tokom rasprave iznijeli veći broj sugestija, a među njima je poslanica Matea Cakalin ukazala na to da su osobe s invaliditetom najranjivija kategorija koja iziskuje svakodnevnu skrb njihovih roditelja ovisno o stepenu invaliditeta.

"Stoga je potrebno na jedan sistemski način riješiti status porodica koje imaju dijete s invaliditetom. Budući da su u osnovi prijedloga zakona uočene određene manjkavosti, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je uložila amandmane", navela je Cakalin.

Amandmani vlade odnose se na, kako je obrazložio Drljača, precizniju definiciju roditelja njegovatelja.

"Također, omogućava se da status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika. Osim toga, briše se ograničenje do navršene 30. godine života, čime se omogućava da roditelji srodnici mogu ostvariti ovo pravo neovisno o dobi osobe s invaliditetom. U slučaju prestanka statusa roditelja njegovatelja osoba s invaliditetom može ostvariti pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite", ukazao je Drljača.

Zastupnica Kenela Zuko zaključila je da se prvi put priznaju porodice koje imaju djecu s invaliditetom.

"Imat će naknade u visini najniže plate. Vjerujem da će se to dorađivati u narednom periodu. Ovaj zakon dvostruko djeluje - zapošljavaju se ljudi s jedne strane, a s druge se pomaže najtežoj kategoriji ovih populacija. Usvajanjem ovog zakona mi pravimo trasu budućim generacijama", ocijenila je Zuko.

Irfan Čengić kaže da će, kada i Dom naroda Federacije usvoji ovaj zakon, biti omogućeno njegovo stupanje na snagu i tada će roditelji njegovatelji dobiti najkvalitetniji zakon u regionu.

"Roditelji će imati naknadu, doprinose za PIO i zdravstveno i pravo na penziju, ali važnije od svega, dobit će priznat status i da su prepoznati kao važan dio našeg društva", rekao je Čengić.


IZVOR: Vebsajt Klix, 27.07.2021.

Naslov: Redakcija