Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Intenziviranje saradnje sa CEPEJ-om u oblasti unapređenja efikasnosti rada pravosuđa, te Cyberjust i umjetne inteligencije

03.05.2023.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) bilo je domaćin drugog sastanka ad-hoc Radne grupe Evropske komisije za efikasnost pravosuđa za smanjenje starih i zaostalih predmeta (AD-HOC CEPEJ-GT-BACKLOGS) na kojem su dogovorene dalje bilateralne aktivnosti na unapređenju rada pravosuđa, kao i saradnja kroz najeminentnije međunarodne pravosudne institucije.

“Zadovoljstvo mi je da imamo priliku da budemo domaćini CEPEJ-ovoj Radnoj grupi za smanjenje starih i zaostalih predmeta i izražavam nadu da je današnji sastanak prilika za razvoj plodonosne saradnje koja je, vjerujem, pred nama. Moram istaći da svi standardi koje Vijeće Evrope i CEPEJ promovišu u pravosuđima država članica Vijeća Evrope se već godinama uspješno primjenjuju u pravosuđu BiH. Kroz bilateralne i multilateralne projekte ovakva vrsta saradnje se učvršćuje i smatram da je to pravi način da zajednički dođemo do unapređenja rada pravosuđa, zarad dobrobiti građana”, istakao je predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija.

Referirajući se na uvodno izlaganje predsjednika, direktor Sekretarijata VSTV BiH Admir Suljagić dodao je da, iako je implementacija CEPEJ-ovih standarda odavno započela u pravosuđu BiH, VSTV BiH je spreman nastaviti sa njihovom implementacijom, kao i započeti primjenu najnovijih standarda. Naglasio je da VSTV BiH već učestvuje u radu određenih tijela CEPEJ-a i da su predstavnici ove institucije u aprilu prisustvovali sastanku Radne grupe za Cyberjust i umjetnu inteligenciju, organizovanom u Strazburu.

Više informacija o ovom sastanku može se preuzeti na https://www.coe.int/en/web/cepej.

Tokom sastanka predstavnici CEPEJ-a upoznati su sa godišnjim planovima rješavanja starih predmeta u pravosuđu Bosne i Hercegovine, kao i sa aktivnostima koje VSTV BiH provodi u oblasti integriteta, povećanja efikasnosti rada sudova i tužilaštava, ujednačavanja sudske prakse i daljeg razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u pravosuđu. S druge strane, predstavnicima VSTV-a BiH prezentiran je nacrt dokumenta koji uključuje alate koji treba da doprinesu rješavanju starih i zaostalih predmeta, a oslanjaju se na pravosudnu statistiku i indikatore efikasnosti koje je CEPEJ postavio u okviru evaluacije pravosudnih sistema.

Razmijenjene informacije poslužit će Radnoj grupi da nastavi rad na izradi ovog dokumenta koji će svim državama članicama Vijeća Evrope (46) ponuditi metodologiju za identifikaciju uzroka nastanka starih predmeta, te preporučiti mjere za rješavanje ovih predmeta, uz prevenciju njihovog ponovnog nastanka. Buduća primjena ovog alata doprinijet će unapređenju pristupa pravdi, samanjenju troškova sudskih postupaka, većoj transparentnosti rada sudova, kao i poboljšanju imidža pravosuđa u javnosti.

Predsjednik CEPEJ-a Francesko Depasquale je istakao kako je impresioniran izvanrednim poslom koji je VSTV BiH već uradio u oblasti efikasnosti pravosuđa, te dodao da će CEPEJ u okviru novog projekata “Jačanje efikasnosti i kvaliteta pravde u Bosni i Hercegovini (BIHSEJ)” nastojati da doprinese daljem unapređenju ove oblasti.

Isti dan, u prostorijama VSTV-a BiH, održan je i prvi sastanak Upravnog odbora Projekta “Jačanje efikasnosti i kvaliteta pravde u Bosni i Hercegovini (BIHSEJ)” koji finansira Evropska unija i Vijeće Evrope. Na sastanku su predstavljeni rezultati i specifične aktivnosti Projekta koji također ima za cilj unapređenje efikasnosti i kvalitete pravosuđa u skladu sa standardima i alatima koje je razvio CEPEJ. 

Sastancima su prisustvovali Francesko Depasquale, predsjednik CEPEJ-a, Maria Giuliana Civinini, predsjednica CEPEJ Radne grupe Cyberjustice and artificial intelligence, Muriel Decot, izvršni sekretar CEPEJ-a, Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a BiH i Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH. Pored navedenih učesnika, sastancima je prisustvovalo osoblje CEPEJ-a i Sekretarijata VSTV-a BIH.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 28.04.2023.

Naslov: Redakcija