Zastava Srbije

VLADA RS: Prihvaćeni planovi rada Investiciono-razvojne banke, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, JU Poljoprivredeni institut

03.02.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je 2. februara 2017. godine, na 110. sjednici, u Banjaluci, Rješenje o odobravanju uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2017. godine.

Uplata doprinosa će se izvršiti iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Komisije za socijalno zbrinjavanje radnika. Zadužuje se Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike, ukoliko nema uplatioca doprinosa, objavi javni poziv za korištenje navedenih sredstava.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o održanom sastanku sa predstavnicima Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske poziva Ministarstvo komunikacija i transporta BiH:

- da omogući rad prevoznicima sa važećim entitetskim licencama i da stavi van snage sporni Pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača te pristupi izradi novih akata u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima i

- da zajedno sa nadležnim organima pokrene rješavanje pitanja neuslovnih carinskih terminala i rada carinskih organa i granične policije u cilju smanjenja dugih zadržavanja na carinskim terminalima i graničnim prelazima.

Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza da upozna predstavnike Republike Srpske u zajedničkim organima BiH sa Informacijom o održanom sastanku sa predstavnicima Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske i zaključkom Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Plana rada Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2017. godinu sa Finansijskim planom i donijela Pravila plasmana sredstva po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na Plan utroška sredstava, za period 01.01. – 31.12.2016. godine.

Odobrena sredstva doznačiće se Organizaciji amputiraca,,UDAS" Republike Srpske, za realizaciju promocije i afirmacije pristupa zasnovanog na ljudskim pravima u rješavanju problema osoba sa invaliditetom, u iznosu od 60.000,00 KM, Savezu distrofičara Republike Srpske, 18.000,00 KM, Savezu gluvih i nagluvih Republike Srpske, 30.000,00 KM, Savezu slijepih Republike Srpske, 32.500,00 KM, Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske 32.500,00 KM, Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, 32.500,00 KM i Savezu dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, 26.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2017. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom JU Poljoprivredeni institut Republike Srpske, za 2017. godinu.


IZVOR: Vebsajt RS, 02.02.2017.