Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog Budžeta FBiH za 2023. godinu i upućen u parlamentarnu proceduru

03.01.2023.


Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila Prijedlog Budžeta FBiH za 2023. godinu i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta, koji će po hitnom postupku biti upućeni u parlamentarnu proceduru.

Predloženi budžet Federacije BiH za narednu godinu iznosi 6.725.847.563 KM, te je u odnosu na 2022. godinu veći za 1.128,2 miliona KM, odnosno za 20,1 posto.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija, strukturu predloženog budžeta FBiH za 2023. godinu karakterizira rast poreznih prihoda, posebno prihoda iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te prihoda od indirektnih poreza. Na drugoj strani, planiran je porast iznosa budžetskih rashoda, kamata i izdataka za nabavku stalnih sredstava uz smanjenje kapitalnih transfera. Iako su revidirane projekcije prihoda povoljne i optimistične, istaknuto je, da je uz smanjenje primitaka od finansijske imovine i zaduživanja značajan iznos sredstava predviđen za otplate dugova u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

Ukupni prihodi od poreza projicirani u Budžetu FBiH za 2023. godinu iznose 4.843,6 miliona KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 21,7 posto. Posebno se to odnosi na prihode koji se prikupljaju iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su planirani u iznosu od 2.683,1 miliona KM i prihode od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa koji su planirani u ukupnom iznosu od 2.077,2 miliona KM. Neporezni prihodi, tekući transferi i donacije planirani su u iznosu od 607,2 miliona KM, što je za 23,3 posto više u odnosu na prethodni budžet.

Primici od finansijske imovine i zaduživanja i razgraničeni prihodi, predloženim budžetom FBiH planirani su u ukupnom iznosu od 1.074,7 miliona KM.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu od 4.558,1 milion KM i veći su za 22 posto u odnosu na 2022. godinu. Pojedinačno posmatrano, najveće povećanje se odnosi na isplatu penzija po više različitih zakonskih osnova i to za 665 miliona KM.

Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 3.777,4 miliona KM i veći su za 23 posto u odnosu na Budžet FBiH za 2022. godinu. Dakle, najznačajnije povećanje se odnosi na transfer Federalnom zavodu za PIO, s obzirom na očekivanu stopu redovnog usklađivanja penzija, te vanrednog povećanja najnižih penzija od novembra 2022. godine za 5 posto. Za isplatu penzija planiran je iznos od 2.686,5 miliona KM što je za 536,5 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Zatim, transfer za lica sa invaliditetom – neratni invalidi, planiran je u iznosu od 160 miliona KM, što je za 18 miliona KM više u odnosu na 2022. godinu.

Potom, na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za provođenje Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH planirano je 28 miliona KM, što je povećanje za 10,5 miliona KM, dok transfer za provođenje Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH iznosi 106 miliona KM i predstavlja povećanje za 56 miliona KM u odnosu na fiskalnu 2022. godinu.

Također, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata planirano je veće izdvajanje finansijskih sredstava za isplate penzija ostvarenih na osnovu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu do 22,2 miliona KM. Tekući transfer za invalidnine planiran je u iznosu od 278 miliona KM i veći je za 6,3 miliona KM.

Podsticaj za poljoprivredu planiran je u iznosu od 160 miliona KM, na razdjelu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, što je povećanje subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima za 54 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima planiran je novi transfer za projekat - Podrška Evropske unije BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize u iznosu od 90,4 miliona KM. Budžetski korisnici koji su zaduženi za implementaciju ove pomoći su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Izdvajaju se i dva planirana tekuća transfera Federalnog ministarstva zdravstva, i to prema Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 33,5 miliona KM, što je povećanje za 5 miliona KM, te u svrhu biomedicinski potpomognute oplodnje u iznosu od 10 miliona KM.

Nastavljena je podrška Vlade za stambene kreditne linije putem Union banke usmjerene za mlade, kao i subvencije prema JP Elektroprivreda BiH po osnovu subvencija troškova električne energije za najugroženije kategorije stanovništva.

Između ostalog, planirane su subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 178 miliona KM, što je za 57,6 miliona KM više u odnosu na prethodni budžet.

Planirani kapitalni transferi u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu iznose 269,7 miliona KM.

Kada je riječ o nabavci stalnih sredstava u obliku prava, planiran je i Projekt izgradnje Palate pravde Federacije BiH u iznosu od 3,5 miliona KM.

Izdaci za otplate dugova su planirani u iznosu od 1.122,5 miliona KM i veći su za 273,3 miliona u odnosu na iznos u prethodnom budžetu. Pored navedenog, planiran je i ostvareni suficit iz ranijeg perioda u iznosu od 200 miliona KM.

U obrazloženju budžeta Federalno ministarstvo finansija, između ostalog, navelo je da je projekcije prihoda i primitaka za 2023. godinu izradilo u skladu sa projekcijama makroekonomskih indikatora za 2023. godinu, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH i projekcijama prihoda Odjeljenja za makroekonomsku analizu UIO BiH.

Federalno ministarstvo finansija, između ostalog, istaklo je u obrazloženju da je jedan od principa i ključnih prioriteta pri planiranju budžetskih sredstava za narednu fiskalnu godinu, bilo osiguranje stabilnosti u isplatama penzija, boračkih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih Budžetom Federacije BiH.

Uvaženi zahtjevi sportskih klubova: Produžen rok za olakšano plaćanje dugovanja

Vlada FBiH na prijedlog federalnog premijera, prihvatila informaciju i donijela zaključke u vezi sa zahtjevima sportskih kolektiva i drugih subjekata za produženje roka važenja olakšanog plaćanja dugovanja po ugovorima o reprogramu duga za poreze i doprinose.

Taj rok, prema Zaključku Vlade od 29. marta 2022. godine bio je 31. decembar ove godine i donesen je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta. Sportski kolektivi i drugi subjekti obratili su se federalnom premijeru za produženje tog roka, koji je zaključkom Vlada FBiH i produžila do 30. juna 2023. godine.

Tako je Porezna uprava FBiH (PUFBiH) zadužena da do 30. juna naredne godine odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obaveza za sportske kolektive i poslovne subjekte koji s njom imaju zaključene sporazume o plaćanju na rate dugovanja po osnovu javnih prihoda ili o odgođenom plaćanju, a zbog posljedica izazvanih pandemijom.

Ova federalna uprava zadužena je i da do 30. juna 2023. godine sportskim kolektivima i drugim subjektima koji u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate.

Također, PUFBiH je zadužena i da osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po Ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate zbog posljedica izazvanih pandemijom u periodu do 30. juna 2023. godine za ugovore o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima, zaključene u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima.

Vlada je ovu upravu zadužila i da putem svojih kantonalnih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uslova za dobijanje takmičarskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.

Ovi zaključci na snagu stupaju danom donošenja.

Uredbe, odluke i informacije

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je donijela dvije uredbe. Riječ je o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija, te o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele.

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela uredbe o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad, kao i o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za ambalažu i električne i elektroničke proizvode. Također, izmijenjena je i Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš.

Donesene su četiri odluke o odobravanju izdvajanja ukupno 200.000 KM iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade za podršku u obnovi četiri vjerska objekta. Riječ je o izdvajanju po 50.000 KM s ciljem pomoći u sanaciji štete i nastavku radova na obnovi Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, zatim rekonstrukciji Sviračke džamije u Gradačcu, sanaciji u ratu oštećenog krova i fasade zgrade župnog dvora Sv. Ante Padovanskog u Bugojnu, te sufinansiranju sanacije fasade Aškenaske sinagoge u Sarajevu.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo, te utvrdila tekst obavještenja o sazivanju ove vanredne Skupštine.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, data je saglasnost na Odluke Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju saglasnosti na sponzorstvo Hrvatskog sportskog kluba Zrinjski Mostar u iznosu od 300.000 KM bez PDV-a i Nogometnog kluba Široki Brijeg u iznosu od 240.000 KM bez PDV-a, na period od 1.1.2023. do 31.12.2025. godine.

Vlada je donijela i Odluku kojom se odobrava izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u iznosu od 66.000 KM, u svrhu zagrijavanja poslovnih i smještajnih površina na Policijskoj akademiji.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donesene su odluke kojima se odobravaju Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu, te Srednjoročni Plan razvoja ovog javnog preduzeća za period 2022 - 2024. godina.

Na prijedlog ovog ministarstva, donesene su odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu, te na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2022. godinu. Također, dopunjena je i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje pripremnih radova u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Tunel Prenj.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, primila k znanju Godišnji izvještaj o upravljanju garancijskim fondom za 2021. godinu.

Vlada je primila k znanju i informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta koja se odnosi na Javno preduzeće Filmski Centar Sarajevo d.o.o., kao i informaciju o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar-novembar 2022. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlada FBiH, 29.12.2022.

Naslov: Redakcija