Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojena Rezolucija o potrebi donošenja odluke o otvaranju pregovora između BiH i EU o pristupanju EU

02.11.2023.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je na 12. sjednici, na prijedlog Kolegija Predstavničkog doma, Rezoluciju o potrebi donošenja odluke o otvaranju pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) o pristupanju EU. (tekst Rezolucije možete pogledati ovdje)

Uz ovu Rezoluciju, Predstavnički dom PSBiH usvojio je zaključak kojim od Vijeća ministara BiH traži da u roku od 30 dana Predstavničkom domu PSBiH dostavi Informaciju o realizaciji obaveza iz 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, kao i Akcioni plan o ispunjavanju preostalih obaveza radi praćenja evropskog puta i usklađivanja prioritetnih zakona s pravnom stečevinom EU.

Radi nedostatka entitetske većine na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je zahtjev za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Predstavnički dom nije usvojio, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom u prvom čitanju nije usvojio ni Prijedlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Šerifa Špage kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, uz konsultacije sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana pripremi i dostavi PSBiH po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, radi normiranja uvođenja novih savremenih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini;
 • poslaničku inicijativu Aide Baručije, Sabine Ćudić i Predraga Kojovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i nadležno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u roku od 60 dana u parlamentarnu proceduru upute Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojim će se regulisati status električnih romobila u saobraćaju.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućena je poslanička inicijativa Nihada Omerovića kojom se od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine traži da, u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem i Nadzornim tijelom za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, u roku od 30 dana od dana usvajanja inicijative dostavi Predstavničkom domu PSBiH detaljnu analizu provodenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, upućena u parlamentarnu proceduru u skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma PSBiH.

Dom nije usvojio Prijedlog zaključaka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o interpelaciji poslanika Šerifa Špage, Edina Ramića, Midhata Čauševića, Šemsudina Dedića, Safeta Keše, Nermina Mandre, Amora Mašovića, Šemsudina Mehmedovića, Denijala Tulumovića, Milana Dunovića, Vlatka Glavaša, Zlatana Begića, Jasmina Emrića i Elvise Hodžić, koji glase:

 1. Predstavnički dom PSBiH traži od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da provede istragu o provođenju Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/09), i ostalih propisa zasnovanih na osnovu tog Zakona, kao i Pravilnika o odobravanju letova („Službeni glasnik BiH“, broj 53/18) u predmetu letenja helikoptera “Super Puma” Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je 24. jula 2023. godine ušao u zračni prostor Bosne i Hercegovine, zatim 25. jula 2023. izvršio više letova u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine, te da u slučaju postojanja obilježja krivičnog djela protiv odgovornih i službenih lica pokrene krivični postupak.
 2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da uputi diplomatsku notu Republici Srbiji kojom se ukazuje na prekršene diplomatske procedure i narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zračnog prostora Bosne i Hercegovine od njihovog državnog zrakoplova, helikoptera “Super Puma” Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a koji je 24. jula 2023. protivzakonito ušao u zračni prostor Bosne i Hercegovine, te 25. jula 2023. nelegalno izvršio više letova i operacija u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. Također, ovom diplomatskom notom, radi razjašnjenja cijelog slučaja, kako se ova praksa ne bi više ponavljala, treba predložiti provođenje zajedničke i međunarodne istrage.

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog zaključka o osnivanju privremene istražne komisije u vezi sa iznošenjem obavještajnih podataka ministra odbrane Zukana Heleza, čiji su predlagači poslanici Sanja Vulić i Milorad Kojić.

Dom je usvojio Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio sljedeće zaključke:

 • Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da pristupe realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu Izvještaja o finansijskoi reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2022. godinu, te da Predstavničkom domu PSBiH najkasnije do 1. 6. 2024. dostave informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja;
 • Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da posebnu pažnju posvete jačanju sistema internih kontrola u institucijama BiH te da, s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja, uspostave cjelovit sistem internih kontrola koiim će smanjiti rizik od ponavljanja istih grešaka ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju.

Usvojeni su i sljedeći izvještaji institucija BiH:

 • Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH;
 • Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;
 • Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2022. godinu.

Predstavnički dom k znanju je primio Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvih šest mjeseci 2023. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini,
 • Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu,
 • Ugovora o finansiranju zaključenog između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke (Projekat medicinskog kompleksa Banja Luka), Evropski fond za održivi razvoj – EFSD + Namjenski investicioni okvir 1 (FI No 91.071 – SERAPIS 2019-0319),
 • Sporazuma o investicionom grantu za podršku Projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH) – Gunja (RH) na M14.1 (BiH)/DC 214 (RH).

Uz prva dva sporazuma, na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zaključaka poslanika Jasmina Emrića koji glase:

 • Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da Sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, koji je parafiran u okviru Berlinskog procesa 3. novembra 2022. godine, hitno dostavi Predsjedništvu BiH radi dalje procedure u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora;
 • Predstavnički dom PSBiH poziva Predsjedništvo BiH da Sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, koji je parafiran u okviru Berlinskog procesa 3. novembra 2022. godine, u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, hitno dostavi Predstavničkom domu PSBiH radi davanja saglasnosti za ratifikaciju.

IZVOR: Vebsajt Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, 31.10.2023.

Naslov: Redakcija