Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o usvajanju revidiranog Akcijskog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH

02.11.2020.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, uz korekcije na sjednici.

Na sjednici je donesena i Odluka o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Ekspertni tim, sastavljen od predstavnika državnih, entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti te znanstvene zajednice, sačinit će sveobuhvatnu stručnu analizu stanja i utjecaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori; izraditi prijedlog mjera zaštite stanovništva u 13 općina u BiH u slivu rijeke Une i zaštite okoliša; te definirati ekonomična i efikasna rješenja za sprečavanje, ublažavanje i praćenje značajnih negativnih utjecaja eventualnog odlagališta. Tim će imati i druge zadatke, po nalogu Vijeća ministara i Koordinacijskog tijela za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Prvi sastanci ovih timova trebali bi biti održani tijekom sljedećih 15 dana.

Ovi timovi mogu biti dopunjeni i novim članovima, a najavljena je mogućnost konzultiranja i međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti.

Ekspertni i Pravni tim dužni su svaka tri mjeseca, posredstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, izvještavati Vijeće ministara BiH o radu i realizaciji zadataka i aktivnosti.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o financiranju Programa aktivnosti prekogranične suradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2019. godinu između Europske unije (EU), Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Radi se o sporazumu vrijednom 2.352.941,00 eura, od čega grant EU-a iznosi dva milijuna eura, a krajnji korisnici projekta će financirati ukupno 352.941,00 eura.

Programsko područje obuhvaća 67 općina u Bosni i Hercegovini i 31 općinu u Srbiji.

Cilj programa je unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja u pograničnom području Srbije i BiH provođenjem ciljanih i konkretnih aktivnosti, uz zajedničku upotrebu resursa.

Razdoblje izvršenja ovog sporazuma o financiranju je 12 godina od njegova stupanja na snagu, dok će njegovo operativno provođenje trajati šest godina.

Ukupno procijenjena vrijednost Programa u srednjoročnom razdoblju od 2018. do 2020. godine iznosi 6.823.529,00 eura, od čega EU putem granta financira 5,8 milijuna eura, a korisnici granta razliku u visini 1.023.529,00 eura.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za europske integracije.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima i Prijedlog aneksa Sporazuma u vezi sa zajedničkom lokacijom na Graničnom prelazu Ljubovija (novi most) - Bratunac (novi most).

Sporazumom o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima dvije države želi se unaprijediti suradnja graničnih policija te pojednostaviti i ubrzati obavljanje granične kontrole u korist građana. Uspostavljanjem zajedničkih lokacija želi se omogućiti racionalnije korištenje resursa u kontroli prekograničnog prometa između država te efikasnije realizirati zajedničke mjere i planovi aktivnosti protiv ilegalnih migracija i svih oblika prekograničnog kriminala.

Prijedlogom aneksa Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na Graničnom prijelazu Ljubovija (novi most) - Bratunac (novi most) definirana je zajednička lokacija koja će biti na teritoriju BiH.

Prijedlozi sporazuma i pratećeg aneksa bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o sudjelovanju ministra komunikacija i prometa na Digitalnom summitu planiranom za 2. 11. 2020. godine u Tirani.

Ministar komunikacija i prometa, nakon što dobije suglasnost Predsjedništva BiH, trebao bi u Tirani uime Bosne i Hercegovine potpisati dva memoranduma, i to Memorandum o razumijevanju o Mapi puta za 5G digitalnu transformaciju šest ekonomija Zapadnog Balkana te Memorandum o razumijevanju o regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regiji.

Potpisivanjem Memoranduma o regionalnoj interoperabilnosti stvaraju se uvjeti za jačanje regionalne suradnje i za podršku digitalnoj integraciji te razmjeni informacija na otvoren, siguran i pouzdan način, pri čemu se prioritet daje regionalnoj interoperabilnosti i digitalnim javnim uslugama.

Ciljevi Memoranduma o razumijevanju o Mapi puta za 5G digitalnu transformaciju su unapređenje i razvoj digitalne integracije i transformacije na Zapadnom Balkanu u skladu s ranije prihvaćenim međunarodnim obvezama u ovoj oblasti.

Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će Vijeću ministara BiH na usvajanje Prijedlog odluke o uspostavljanju radne skupine sastavljene od predstavnika nadležnih razina vlasti u BiH za izradu prijedloga zakona o razvojnoj i humanitarnoj pomoći Bosne i Hercegovine trećim zemljama.

Na ovaj način prihvaćena je Inicijativa Ministarstva vanjskih poslova za pokretanje aktivnosti na provođenju prioriteta u okviru Poglavlja 30 (vanjski odnosi) iz Mišljenja Europske komisije (EK), koji će dovesti do uspostavljanja politike razvojne suradnje i humanitarne pomoći.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u BiH.

Na ovaj način uvodi se kategorija naplate po širini dodijeljenog radiofrekventnog spektra za sve satelitske sustave proporcionalno, što podrazumijeva ujednačen pristup obračunu naknade prema zauzetosti spektra.

Prema Odluci, naknada za korištenje radiofrekventnog spektra u satelitskoj službi, ovisno o širini dodijeljenog spektra, načinu dodjele i širini dijeljenog kanala, utvrđuje se na godišnjoj razini.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, u drugom krugu glasanja donijelo je Odluku o usvajanju revidiranog Akcijskog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini od 2019. do 2020. godine.

Akcijskim planom definirane su aktivnosti i odgovorne institucije, rokovi i jasno definirani pokazatelji praćenja provođenja aktivnosti u strateškim oblastima pravosuđa, izvršenja kaznenih sankcija, pristup pravdi u BiH, podrška gospodarskom razvoju, pitanja koordinacije i europskih integracija.

Opći cilj Strategije je stvaranje zajedničkog reformskog okvira za institucije u sektoru pravde u BiH koji sadrži usuglašene prioritete za budući razvoj tog sektora u cjelini, kao i realne reformske aktivnosti.

Na prijedlog Ministarstva pravde donesena je Odluka o imenovanju članova Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za suradnju s nevladinim organizacijama, a s ciljem provođenja Sporazuma o suradnji između Vijeća ministara i nevladinih organizacija u BiH.

Savjetodavno tijelo ima sedam članova izabranih iz reda predstavnika nevladinih organizacija, akademske zajednice, medija i pojedinaca s iskustvom u kreiranju, praćenju i provođenju javnih politika od značaja za stvaranje poticajnog pravnog, institucionalnog i financijskog okruženja za nevladine organizacije u BiH.

Članovi Savjetodavnog tijela ne primaju naknadu za svoj rad, a administrativno-tehničku podršku njihovom rada pružat će Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde.

Na sjednici usvojeno je i Izvješće Ministarstva pravde o provođenju Sporazuma o suradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, donijelo je Odluku o imenovanju članova Radne skupine za realizaciju aktivnosti ciljeva održivog razvoja i izradu dokumenta strateškog okvira institucija BiH do 2030. godine.

Radna skupina je dužna u roku od šest mjeseci pripremiti i posredstvom DEP-a BiH Vijeću ministara BiH dostaviti dokument strateškog okvira institucija BiH za razdoblje do 2030. godine, u svrhu realizacije ciljeva održivog razvoja.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, dalo je suglasnost za popunu sedam upražnjenih radnih mjesta u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova i uz usvojenu korekciju na sjednici, donijelo je Odluku o osnivanju Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine, koja ima devet članova, s mandatom od tri godine.

Članovi Povjerenstva su predstavnici državnih ministarstava civilnih poslova, sigurnosti te vanjskih poslova, Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske i Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove. Povjerenstvo je nadležno, među ostalim, za identifikaciju granice sa susjednim državama, sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije u skladu s Poslovnikom o radu te pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama.

Povjerenstvo podnosi izvješće o radu Vijeću ministara najmanje dva puta godišnje.

 Vijeće ministara BiH, na prijedlog Neovisnog povjerenstva za izbor članova Odbora državne službe za žalbe, imenovalo je Enesa Obraliju i Darija Krstića za članove Odbora državne službe za žalbe, kao prvoplasirane kandidate s rang-liste, nakon okončane procedure javnog natječaja.

Podsjećamo da je Vijeće ministara ranije imenovalo jednog člana Odbora državne službe za žalbe, a nakon završene procedure javnog natječaja.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Muamera Bandića za direktora i Suzanu Radinković za zamjenika direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, kao prvoplasirane kandidate nakon završene procedure javnog natječaja i usvajanja izvješća povjerenstva za njihov izbor.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 29.10.2020.

Naslov: Redakcija