Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen veći broj zakona

02.08.2023.


Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je Zakon o zaštiti civilnih žrtva rata koji ta populacija čeka već skoro tri decenije, a federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da je u pripremu tog zakona uloženo mnogo truda i znanja, kako uposlenika Ministarstva, tako i predstavnika udruženja civilnih žrtava rata.

Prema rezultatima glasanja, “za” je bilo 44 delegata, 19 suzdržanih i dva protiv. Glasanju je predhodila pauza tokom koje je održana sjednica Kluba Hrvata koji je zatražio izjašnjavanje Doma pojedinačno o devet amandmana koje su podnijeli na tekst zakona, a koje Vlada FBiH nije prihvatila. Tih devet amandmana nisu dobili potrebnu većinu u Doma naroda.

Nacrt tog zakona usvojen je u mandatu predhodne vlade i oba doma federalnog parlamenta i dobio je podršku svih onih koji su bili zainteresovani u tom procesu. Zaštita civilnih žrtava rata zajednička je nadležnost Federacije i kantona.

Zakon predviđa mnoga poboljšanja u odnosu na ranije, opće zakonsko rješenje, a između ostalog, važno je istaknuti da se ukida zabrana korištenja ostvarenog prava ukoliko korisnik prava napusti BiH duže od tri mjeseca, što je raniji zakon predviđao.

Ukida se i prihodovni cenzus roditeljima kojima su ubijena djeca u ratu, a u Zakon su uvedene po prvi put kao kategorije civilnih žrtava rata, žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja, te djeca rođena iz ovog zločina, a žrtvama seksualnog nasilja i silovanja i osobama koje su stradalnici zaostalog ratnog materijala ostavljena je mogućnost izbora povoljnijeg prava u kontekstu izbora između lične invalidnine i mjesečnih ličnih primanja.

U prijelaznim i završnim odredbama predviđeno je, između ostalog, da svi nadležni prvostepeni organi, za sve postojeće korisnike prava donesu nova rješenja o daljnjem korištenju prava na osnovu odredbi ovog zakona, s tim da to neće iziskivati ponovne ocjene oštećenja organizma, ponovno pribavljanje stručnog mišljenja za posebnu kategoriju civilnih žrtava rata, niti ponovno utvrđivanje činjenice nestanka ili pogibije osobe, kao osnova za ostvarivanje prava.

Tokom rasprave o zakonu je istaknuto da se ozbiljno prišlo njegovoj izradi i da je donio značajne novine i poboljšanja.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata 25. jula.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH prihvatio je na sjednici i Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, čime je usvojen set energetskih zakona kojima se u oblasti energetike uvode evropski standardi.

Prije tog zakona, Dom naroda je usvojio Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH i Zakon o električnoj energiji FBiH. Set energetskih zakona ranije je usvojio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH na svojoj sjednici.

U obrazloženju zakonskog rješenja federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je naveo da Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije omogućava građanima da bez formiranja pravnih osoba budu ravnopravni sudionici energetskog sektora i proizvode struju.

Kada je riječ o razlozima za donošenje zakona, oni se odnose na unapređenje pravnog okvira u sektoru električne energije i preciznije definiranje prava, obaveza i odgovornosti svih učesnika na tržištu, potom unapređenje pravnog okvira za efikasnu regulaciju djelatnosti u sektoru električne energije.

Zakonom se pojednostavljuju administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana, kao i uvođenje novih kategorija učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije, te uvođenje novih prava i mehanizama za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.

Delegati su usvojili zaključak kojim se zadužuju Elektroprenos i FERK da razmotre mogućnosti vodova za prenos energije, odnosno elektromreža i usklade svoje planove povećanja kapaciteta posebno za izvozne pravce, da bi proizvedena energije pronašla svoje kupce.

Tokom rasprave je istaknuto da je konačni cilj povećanje udjela obnovljivih izvora energije. Apelirano je da se što prije usvoje podzakonski akti kojih je oko 60 i educiraju građani o novim mogućnostima koje donose ovi reformski zakoni.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Prijedlog zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, kao jedan od tri energetska zakona u setu kojima se uvode europski standardi i koji je važan za građane i budućnost cijelog energetskog sektora Federacije BiH.

Usvojen je i zaključak da Vlada FBiH kod utvrđivanja zvaničnih tekstova zakonskih akata vodi računa o njihovoj usklađenosti, posebno da su jezički usklađeni.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić u obrazloženju delegatima naveo je da se tim zakonom uređuju se elektroenergetska politika i planiranje, kao i elektroenergetska djelatnost i dozvola za obavljanje, te reguliranje ove djelatnosti. Zakonom se, između ostalog, uređuju izgradnja elektrana, kao i proizvodnja i distribucija električne energije, te opskrba i trgovina električnom energijom.

Naveo je da je važeći Zakon o električnoj energiji u FBiH iz 2013. dao značajan doprinos razvoju sektora električne energije, te da se nakon njegovog donošenja BiH kao članica Energetske zajednice obvezala provesti više propisa iz pravnog okvira EU i nastaviti proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je izmjene i dopune Zakona o trezoru u FBiH čiji je predlagač bila Vlada FBiH.

Radi se o kratkim izmjenama četiri člana Zakona o trezoru u FBiH koje su, kako je obrazloženo, više tehničke nego suštinske prirode. Predstavnički dom ranije je usvojio ove izmjene, a glavni razlog je harmonizacija sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Delegati su također primili k znanju Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2024. – 2026. godina, koji je Vlada FBiH dostavila radi informiranja ovom domu.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 31.07.2023.

Naslov: Redakcija