Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Epidemiološke mjere u FBiH produžene za još 14 dana

02.07.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 28.6.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 1.7.2021. godine, a Krizni štab FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ.

Krizni štab FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstavima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 4.8 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu.

U 25. sedmici je nastavljen trend opadanja svih indikatora. Najveći pad bilježe broj smrtnih slučajeva zbog COVID-19, ukupan broj hospitaliziranih pacijenata i sedmodnevna incidenca.

Od 8. 3. do 28.6.2021. godine su u FBiH ukupno administrirane 236.972 doze vakcine protiv COVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 148.834, a na drugu 88.138. Pri tome treba napomenuti da za 25. sedmicu, do trenutka pravljenja izvještaja, nisu dostavljeni podaci iz pet kantona.

Federalna vlada se upoznala sa informacijom o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19).

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH informisao je Vladu FBiH da je kineska strana službeno obavijestila da je potpisala ugovor o direktnoj nabavci 500.000 Sinofarm vakcina, te završila ostale administrativne procedure neophodne za početak realizacije ovog ugovora.

Vlada je informisana i o ostalim aktivnostima koje je Zavod poduzimao u posljednjih sedam dana, a odnose se na nabavku vakcina direktnim putem za potrebe građana Federacije BiH.

Usvojivši informaciju Federalnog ministarstva finansija o jednokratnoj novčanoj podršci penzionerima, Vlada FBiH je zadužila Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje da, na osnovu ukupnog broja penzionera, sačini finansijsku analizu neophodnih sredstva za njenu isplatu.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da pripremi prijedlog podzakonskog akta kojim će biti definisana visina nužnih sredstava za isplatu jednokratne novčane podrške i modaliteti isplate po kategorijama penzionera, izuzeci od isplate, vremenski okvir isplate jednokratne novčane podrške penzionerima, kao i sva druga relevantna pitanja.

Zadužen je Federalni zavod PIO da Federalnom ministarstvu finansija podnese Zahtjev za unutrašnju preraspodjelu sredstava u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu. Ovo ministarstvo će, nakon što dobije ovaj zahtjev, donijeti rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava.

Informacija za današnju sjednicu Vlade sačinjena je nakon što je 24. juna ove godine održan sastanak predstavnika Vlade FBiH i Saveza udruženja penzionera u FBiH, a s ciljem poboljšanja materijalnog i socijalnog položaja penzionera u okolnostima pandemije COVID-19.

Budući da nisu ispunjeni zakonski uslovi za usklađivanje penzija, Vlada FBiH je, u želji da pomogne najosjetljivijoj kategoriji stanovništva, a uvažavajući realne finansijske budžetske mogućnosti, ponudila podršku za prevazilaženje otežanog materijalnog statusa penzionera u vidu jednokratne finansijske podrške penzionerima koji su rezidenti Bosne i Hercegovine, a penzije ostvaruju kod Federalnog zavoda PIO, za sve kategorije osim za one koji ostvaruju najviše penzije.

Vlada FBiH je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije BiH za svibanj 2021. godine i razdoblje od 1.1. do 31.5.2021. godine.

U svibnju 2021. godine ukupna razina mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila je 599,4 milijuna KM, što je za 21 posto ili za 104 milijuna KM više u usporedbi sa istim prošlogodišnjim mjesecom, kada je naplata javnih prihoda, uslijed negativnih ekonomskih posljedica pandemije virusa COVlD-19, pretrpjela značajno mjesečno smanjenje. Na razini kumulativa u prvih pet mjeseci godine, ukupni prihodi po ovim osnovama iznosili su 3.099,1 milijuna KM i za 181,6 milijuna KM ili 6,2 posto bili veći u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za proračune svih korisnika u FBiH je u svibnju ostvaren u ukupnom iznosu od 196,4 milijuna KM, što je za 41,1 posto više u odnosu na isti mjesec 2020. godine

Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u svibnju 2021. godine iznosila je približno 310 milijuna KM i veća je za 41,7 milijuna KM u usporedbi sa svibnjom 2020. godine. Na razini kumulativa, ukupno naplaćeni doprinosi u razdoblju siječanj - svibanj 2021. godine iznosili su 1.532,4 milijuna KM i veći su za 94,5 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Vlada FBiH je usvojila Ekonomsku politiku Vlade FBiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Već u 2021. godini Federalna vlada će donijeti mjere za pomoć privredi, zdravstvu i socijalnom sektoru vrijedne ukupno 525 miliona KM.

Tako će na osnovu Uredbe o pomoći privredi biti izdvojeno 100 do 150 miliona KM. Planiran je i transfer nižim nivoima vlasti od 230 miliona KM koji bi, između ostalog, trebao biti iskorišten za podršku određenim sektorima privrede.

Za podršku zapošljavanju će, putem zavoda za zapošljavanje, ove godine biti izdvojeno 50 miliona KM. Bit će unaprijeđen kreditno-garantni programi iz Garantnog fonda, kako bi bilo olakšano kreditiranje privrednika, a planirano je 15 miliona KM za sufinansiranje troškova kamata za sve korisnike Garantnog fonda. Dodatnih 25 miliona KM namijenjeno je za jačanje Garantnog fonda pri Razvojnoj banci FBiH.

Planiran je i iznos od 60 miliona KM kao finansijska pomoć zdravstvenim institucijama, te 40 miliona KM za jednokratnu pomoć penzionerima.

Temeljni dokumenti koji opredjeljuju strateško usmjerenje ekonomske politike Vlade FBiH su Strategija razvoja FBiH od 2021. do 2027. godine, Zajedničke socioekonomske reforme 2019-2022. godina, Program ekonomskih reformi FBiH 2021.-2023., Program ekonomske stabilizacije i oporavka FBiH 2020.-2021. godina, te sektorske strategije na razini BiH i FBiH.

Ovaj dokument će u znatnoj mjeri usmjeriti djelovanje federalnih ministarstava i institucija na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju zacrtanih strategijskih ciljeva, ali i na provedbu dvije europske strategije koje su usmjerene na razvoj specifičnih regiona (dunavskog i jadransko-jonskog).

U izradi Ekonomske politike su, pored Federalnog zavoda za programiranje razvoja, sudjelovala sva federalna ministarstva koja, u sklopu svojih nadležnosti i u skladu sa strategijskim ciljevima resora, definiraju politike iz nadležnosti ministarstava.

Dokumentom su definara četiri strategijska cilja i 18 prioriteta. Strateški ciljevi su ubrzan ekonomski razvoj, prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj, resursko učinkovit i održiv razvoj, te transparentan, učinkovit i odgovoran javni sektor.

Prioritetne mjere Vlade FBiH u ovom trogodišnjem razdoblju odnose se na reformu tržišta energije i transporta, zatim poljoprivredu, industriju i usluge, na poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije, kao i reforme ekonomske integracije. Tu su i obrazovanje i vještine, zapošljavanje i tržište rada, te socijalna zaštita i inkluzija.

Kada je riječ o makroekonomskim projekcijama, za razdoblje od 2021. do 2023. godine očekivana stopa realnog rasta u 2021. iznosi 2,8 posto, u 2022. godini 3,9 posto, a u 2023. godini 2,4 posto. Predviđeno je kretanje ukupne razine cijena po stopama od 0,4 posto, 1,2 posto i 1,3 posto respektivno.

Očekivana ukupna naplata poreznih i neporeznih proračunskih prihoda Federacije BiH, uključujući i doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje u 2021. godini, iznosi 3.899 milijuna KM i u odnosu na naplatu iz 2020. godine, oprezno pretpostavlja blagi, konzervativni rast od 0,32 posto. U naredne dvije godine, očekuje se snažniji oporavak ekonomije uz projicirane stope rasta za 2022. i 2023. godinu od 4,6 posto i 6,6 posto respektivno.

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. On uređuje kriterije, uvjete i postupak utvrđivanja reprezentativnosti i ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca u FBiH, te postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti.

U postupku utvrđivanja reprezentativnosti mjerodavni su podaci o radnicima koji su zaposleni na osnovu ugovora o radu FBiH ili rješenja o postavljenju osobe koja nije državni službenik, državnog službenika, namještenika i policijskog službenika, kao i o poslodavcima registrovanim na teritoriji FBiH.

Sindikati i udruženja poslodavaca, čija reprezentativnost nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom, imaju pravo na slobodno udruživanje i organizovanje, te sva druga prava i obaveze koje nisu isključivo data reprezentativnim sindikatima, odnosno udruženjima poslodavaca.

Pravo zastupanja svojih članova pred poslodavcem imaju svi sindikati u skladu s pravilima o organizovanju i djelovanju sindikata.

Utvrđeni su i uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata. To se odnosi na opće uvjete da bi sindikat bio smatran reprezentativnim, zatim na reprezentativnost kod poslodavca, za područje ili oblast djelatnosti, za područje kantona, odnosno FBiH, a propisan je i način dokazivanja ispunjenosti ovih uvjeta.

Prijedlog zakona bit će upućen Parlamentu FBiH, koji će utvrditi konačan tekst.

 Federalna vlada je dopunila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Kako je obrazloženo, Uredba je ostvarila cilj donošenja omogućivši veću transparentnost u postupku zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH. Međutim, u njenoj praktičnoj primjeni utvrđene su određene poteškoće kada je u pitanju provođenje mjera iz programa zbrinjavanja u okviru kojeg se vrši prijem u radni odnos radnika koji su već zaposleni na neodređeno vrijeme u zavisnom privrednom društvu unutar koncerna.

Kako je obrazloženo, u Federaciji BiH je u predstojećem periodu, u okviru restruktuiranja i reorganizacije rudnika uglja koji su u sastavu koncerna, planirano da JP Elektroprivreda BiH provodi mjere zbrinjavanja viška radnika u pojedinačnim rudnicima uglja. Kao jedna od mjera predviđeno je zapošljavanje radnika iz jednog rudnika u kojem više nisu potrebni u drugi u okviru koncerna u kojem postoji potreba za zapošljavanjem.

S obzirom da su rudnici koji su članovi kocerna registrovani kao posebni pravni subjekti, koji se pri primjeni Uredbe pojavljuju kao poslodavci, to bi za zbrinjavanje viška radnika bilo potrebno da provode obaveznu proceduru javnog oglašavanja za prijem u radni odnos. Kako bi ovaj proces bio olakšan, dopunom Uredbe o postupku je predviđen izuzetak od obaveze javnog oglašavanja koji bi se primjenjivao u ovom slučaju.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, u skladu sa inicijativom Ureda premijera FBiH, pripremilo dopunu Uredbe koja reguliše izuzetke od obaveze javnog oglašavanja. To bi bilo primjenjivano u slučaju provođenja programa zbrinjavanja viška radnika u okviru kojeg se vrši prijem u radni odnos radnika koji je zaposlen na neodređeno vrijeme u privrednom društvu koje je zavisno, odnosno vladajuće unutar koncerna u kojem je i poslodavac koji vrši prijem u radni odnos zavisno, odnosno vladajuće društvo.

Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta Gradskog prevoza u Sarajevu u iznosu do 40.000.000 eura. Realizacija projekta odvijat će se kroz četiri povezana podprojekta koje spadaju u oblast gradskog saobraćaja na području Kantona Sarajevo, a odnose se na izgradnju i rekonstrukciju infrastrukture i nabavku vozila javnog prevoza, te izgradnju gradskih saobraćajnica.

Sredstva zajma će Federacija BiH prenijeti na Kanton Sarajevo, kao krajnjem korisniku i dužniku po ovom zaduženju.

Nakon što ga je razmotrila, Vlada FBiH je konstatovala da nema primjedbe na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH - skraćeni postupak, koji je predložio poslanik Predstavničkom domu FBiH Adnan Efendić.

Djelomično je prihvaćena i inicijativa poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirsada Pindžora koja se odnosi na mogućnost izmjena važećeg Zakona o doprinosima kojim je propisana obaveza uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje osobama koje ostvaruju dohodak iz osnova drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada neposredno iz inostranstva od inostranog isplatioca, budući da oni po ovom osnovu ne mogu ostvariti prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Vlada smatra da ove osobe treba prvo uvesti u prava na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, pa potom donijeti izmjene Zakona o doprinosima.

Vlada je utvrdila i tekst odgovora na traženje Ustavnog suda FBiH, a koji se odnosi na zahtjev potpredsjednika Federacije BiH za ocjenu ustavnosti odredaba člana 7. st. 2. i 3. Zakona o doprinosima.

S obzirom na to da je Vlada uputila u parlamentarnu proceduru novi Zakon o porezu na dohodak, nije prihvaćena inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, koju je uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamrnta FBiH Suad Kaknjo.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o statusu aktuelnih projekata JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, koje je potrebno realizovati, kao i onih čiju implementaciju nije moguće realizovati. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pripremi i predloži Prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za pripremu izgradnje i izgradnju prioritetnih elektroenergetskih projekata JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Radi što kvalitetnijeg pozicioniranja proizvodnje električne energije na tržištu Federacije BiH/BiH, odnosno u regionu iz obnovljivih izvora energije, Elektroprivreda BiH je, između ostalog, dala prioritet za proizvodna postrojenja, a riječ je o sedam hidroelektrana i dvije vjetroelektrane. Time bi bio osiguran kontinuitet investiranja u proizvodne objekte iz obnovljivih izvora energije.

Usljed izmijenjenih okolnosti, na pojedinim projektima nije mogla biti provedena uspješna implementacija izgradnje novih postrojenja za proizvodnju električne energije, te je neophodna revizija odluka koje se na te projekte odnose.

Federalna vlada se, također, upoznala i sa informacijom o aktuelnoj situaciji na realizaciji EPC ugovora za izgradnju Bloka 7 450 MW u TE Tuzla, koju će Vlada dostaviti Parlamentu FBiH radi informisanja i eventualnog davanja određenih uputa vezanih za nastalu situaciju u realizaciji ovog ugovora.

Na sjednici Vlada FBiH je dala saglasnost za provođenje postupka prodaje nekretnina koje su u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na području Unsko-sanskog kantona, u Bosanskoj Krupi. Prodaja će se vršiti putem Agenije za privatizaciju FBiH, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, te na osnovu ugovora zaključenog između Federalnog zavoda i Agencije.

Prihvaćena je informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem na dan 31.3.2021. godine. Zadužen je Federalni zavod za zapošljavanje da kontinuirano prati efekte zapošljavanja i održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika sredstava svih kreditnih linija.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar - maj 2021. godine.

Vlada Federacije BiH je Ivana Luburića imenovala za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na period od četiri godine.

Vlada FBiH je razrješila dužnosti predsjednika i članove Nadzornog odbora JP Filmski Centar Sarajevo, zbog isteka mandata. Za predsjednika i članove ovog nadzornog odbora privremeno su imenovani Marko Mikulić (predsjednik), Izudin Bajrović i Adnan Džindo (članovi), do okončanja postupka za konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, te odredbama Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

Za učestvovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Zlatan Bilanović (Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići), Halko Balavac (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo) i Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 01.07.2021.

Naslov: Redakcija