Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH i Nacrt zakona o razvojnoj banci FBiH

02.04.2021.


Vlada Federacije BiH se, na sjednici u Sarajevu, upoznala sa infomacijom o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa, u periodu od 26. do 31.3.2021. godine.

Vladi su prezentirani i očitovanje Zavoda za javno zdravstvo FBiH na zaključak sa sjednice od 25.3.2021. godine, te informacija o aktivnostima članova Pregovaračkog tima za nabavku vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) za potrebe građana FBiH.

Vlada je ovlastila Zavod za javno zdravstvo FBiH da na zahtjev ponuđača/dobavljača i/ili proizvođača može dati Izjavu o odricanju mogućnosti pritužbi prema ponuđačima/dobavljačima i/ili proizvođačima vakcina protiv koronavirusa, u slučaju negativnih posljedica vakcinacije, na način kako je ta Izjava formulirana u postupku nabavke vakcina kroz COVAX mehanizam.

Zavod je zadužen i da Pregovaračkom timu za nabavku vakcina dnevno dostavlja tabelarni pregled podataka napretka procesa postupka nabavke, u odnosu na svakog pojedinačnog potencijlanog ponuđača/dobavljača.

Premijer FBiH je ovlašten da potpiše pisma namjere koja budu zatražena od Zavoda za javno zdravstvo i Ureda federalnog premijera, nakon iskazane spremnosti za nabavku vakcina protiv korona virusa za potrebe FBiH i za kompanije koje trenutrno nisu registrirane kao veleprometnici lijekovima.

Inače, premijer Federacije BiH je, u svojstvu člana Pregovaračkog tima za nabavku vakcina protiv koronavirusa (COVlD-19) za potrebe građana FBiH, upoznao članove Vlade o dosad poduzetim aktivnostima.

Premijer je u više navrata održao sastanke i razgovarao s ambasadorom NR Kine u BiH, sastao i sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH, a ostvarena je i komunikacija sa ambasadorom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, te Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

S ciljem mogućnosti samostalne nabavke vakcina, premijer je u stalnoj je komunikaciji sa ambasadorima BiH u Ruskoj Federaciji, NR Kini, Republici Turskoj, Maleziji, te Stalnim predstavnišvom BiH pri UN.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode utvrđivanjem maksimalne marže, utvrdivši da postoje uslovi za propisivanje mjere neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH.

Kao mjeru neposredne kontrole cijena Vlada je za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode propisala utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini.

Mjera se odnosi na proizvode u nadležnosti Federacije BiH, kantona, gradova i općina propisane odredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društva i druge pravne i fizičke lica koja proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.

Pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marže tako da u veleprodaji ne prelaze maksimalnu visinu od šest posto i u maloprodaji maksimalnu visinu od osam posto na nabavnu cijenu.

Ova obaveza odnosi se na sve vrste brašna i hljeba, peciva i druge pekarski proizvodi od brašna žitarica, aktivni kvasac, mlijeko i mliječne prerađevine, jaja i proizvode od jaja, šećer, čaj, začine, so za ljudsku ishranu, rižu, tjesteninu, biljne i životinjske masnoće, sve vrste svježeg mesa, ribe i njihove prerađevine, sirće, mesne i riblje konzerve, jestivo ulje, formule za dojenčad i formule nakon dojenja, prerađenu hranu na bazi žitarica i hranu za dojenčad i malu djecu, dodatke ishrani, dijetetske proizvode (uključujući proizvode bez glutena, te hranu za posebne medicinske potrebe.

Odlukom su obuhvaćeni i pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle, higijenski ulošci, deterdženti za veš i za suđe, sapun, pasta za zube, toaletni papir, kao i sve vrste sjemenskog i sadnog materijala, sredstva za zaštitu zdravlјa bilјaka, stočna hrana i komponente za stočnu hranu i vještačko đubrivo.

Vrijednost popisanih zatečenih zaliha svih ovih proizvoda i obračun nabavne cijene vrši se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom koji se odnosi na zalihe.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zaduženi su federalna, kantonalna, gradskae i općinske tržišne inspekcije.

Odluka je donesena nakon što je premijer FBiH zadužio federalnog ministra trgovine da provede aktivnosti na analizi marži i načina formiranja cijena određenih artikala, te Vladi predloži Odluku o neposrednoj kontroli cijena, što je i učinjeno.

Vlada će putem nadležnog ministarstva nastaviti pratiti kretanje cijena i, ukoliko dođe do neprimjerenih i neopravdanih pomijeranja cijena, intervenisat će ponovo i zaštititi građane.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je problem povećanja cijena u dominantnoj mjeri uzrokovan vanjskim faktorom, te je veoma bitno i da visine marži osnovnih životnih namirnica svedu na ekonomski opravdan nivo, primjeren ovoj veoma teškoj epidemiološkoj situaciji koja se reflektira na sve ekonomske, zdravstvene i socijalne sfere života. U biti to znači da marža trgovcu treba da osigura pozitivno poslovanje, ali nikako stjecanje ekstra profita i njegovo bogaćenje.

Utvrdivši da postoje uslovi za propisivanje mjere neposredne kontrole cijena na području FBiH, je Vlada FBiH donijela i Odluku kojim je za naftne derivate utvrdila maksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene).

Privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, onima koji obavljaju trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata.

Vlada FBiH će, u roku od 15 dana od njihovog stupanja na snagu, o ovim odlukama obavijestiti Parlament FBiH.

Obje donesene odluke o mjerama neposredne kontrole cijena na snagu stupaju dan nakon objave u "Službenim novinama FBiH".

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o Razvojnoj banci FBiH, kojim su njegove odredbe usuglašene s novim propisima o bankama, Agenciji za bankarstvo i o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH.

Ovaj zakon stvara pravne osnove za stabilnost i daljnji razvoj Razvojne banke (RB) s ciljem financiranja obnove i razvitka gospodarstva Federacije BiH. Temeljni kapital Banke, koji je u stopostotnom vlasništvu Federacije BiH, ne može biti manji od 150 milijuna KM, niti biti dijeljen, prenošen i zalagan.

RB, u okviru svojih ovlasti i nadležnosti, treba da potiče sustavni, održivi i ravnomjeran gospodarski razvitak kantona i općina u i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora, sukladno općim strateškim ciljevima Federacije.

Banka, između ostalog, odobrava kredite i druge plasmane, uime FBiH upravlja cjelokupnim sredstvima namijenjenim razvojnim projektima, izdaje jemstva i prodaje dospjela potraživanja. Odobreni krediti, izdana jamstva i drugi poslovi Banke moraju biti osigurani na način uobičajen u bankarskom poslovanju.

Skupštinu RB-a čini Vlada FBiH, predsjednik Skupštine je premijer FBiH kojeg, u njegovom odsustvu, mijenja zamjenik premijera kojeg on ovlasti. Skupština može odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje dvije trećine njezinih članova, a ona se redovito održava najmanje jednom godišnje.

Novina je da se uvode novi organi, kao što su Kreditni odbor, Odbor za rizike i Uprava kao korporativno tijelo na principima korporativnog upravljanja.

Ovim izmjenama RB će biti na tragu privrednog i ravnomjernog razvoje cijele FBiH. Banka će vršiti financiranje gospodarstva radi povećanja konkurentnosti i izvoza, poticati održiv rast i zapošljavanje, te pružati financijsku podršku investicijama i javnog sektora u infrastruktutu. Financirat će i pokretanje i razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, te poticati razvoj energetske efikasnosti i zaštite okoliša.

Zakonom su precizirane nadležnosti i obveze Nadzornog i Upravnog odbora RB-a, te način imenovanja njihovih članova.

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, a jedna od novina je odredba da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW.

Također, propisano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane. Od ovoga su izuzeti podnosioci zahtjeva za izdavanje energetske dozvole koji do stupanja na snagu ovog zakona imaju zaključene ugovore o dodjeli koncesije s nadležnim organom, s tim da su dužni da u roku od tri godine kompletiraju zahtjev za izdavanje energetske dozvole.

Dopune Zakona su predložene nakon što je Vlada FBiH je zadužila nadležna federalna ministarstva, dvije agencije za vodna područja i Komisiju za koncesije u FBiH da pripreme prijedloge izmjena i dopuna svih propisa iz svojih nadležnosti, u skladu sa zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a u vezi zabrane izgradnje malih hidroelektrana.

Kako je obrazloženo, u Evropi se sve više prihvata kapacitet od 10 MW instalirane snage kao gornja granica i koju su podržali Evropsko udruženje malih hidroelektrana (ESHA) i Evropska komisija.

Vlada Federacije BiH je usvojila pet programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima, utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva, u ukupnom iznosu od 31.975.000 konvertibilnih maraka.

Tako je Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH raspodijeljeno 28.500.000 KM za financiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanje zdravstvenih usluga i provođenje programa Federalnog fonda solidarnosti. Sredstva se odnose na osiguravanje prava na zdravstvene usluge (11.500.000 KM) i prava na lijekove i medicinska sredstva (17.000.000 KM).

Drugim programom je iznos od 2.000.000 KM planiran Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za sufinanciranje troškova raseljenih osoba. Riječ je o bolničkom liječenja u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH povratnika iz FBiH u Republiku Srpsku.

Sredstva od 50.000 KM će, kroz treći program, biti usmjerena za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u Federaciji BiH.

Usvojen je i Program vrijedan 1.125.000 KM i namijenjen za sufinanciranje troškova Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH u 2021. godini koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o krvi i krvnim sastojcima, u dijelu koji se financira od strane osnivača - Federacije BiH.

Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH bit će dodijeljeno 300.000 KM na ime sufinanciranja troškova koji će u ovoj godini nastati obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji zdravstvu.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera - subvencije javnim poduzećima, namijenjenog Željeznicama FBiH za 2021. godinu, u iznosu od 22 miliona konvertibilnih maraka.

Od ovoga je za JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo planirano 21.500.000 KM, i to 19.400.000 KM za financiranje održavanja željezničke infrastrukture, 2.000.000 KM za sufinanciranje željezničkog putničkog i 100.000 KM za sufinanciranje željezničkog kombiniranog prometa.

Preostalih 500.000 KM predstavlja sudjelovanje Federacije BH u financiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije.

Svrha usvojenog programa je provedba Zakona o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombiniranog prometa, na osnovu kojeg Federacija BiH financira održavanje željezničke infrastrukture i sufinancira željeznički putnički i kombinirani promet. Također, na temelju Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavi zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije financira rad BŽJK.

Federalna vlada je dala suglasnost na odobravanje izvješća o poslovanju Željeznica FBiH d.o.o Sarajevo za 2019. godinu, te odobrila Rebalans plana poslovanja ovog javnog poduzeća za 2020. godinu.

Vlada Federacije BiH usvojila je sedam programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u ukupnom iznosu od 4.275.000 konvertibilnih maraka.

Tako je transfer za implementaciju Bolonjskog procesa vrijedan 200.000 KM.

Za finansiranje obrazovanja predviđeno je 1.000.000 KM, od čega 450.000 KM za nabavku besplatnih udžbenika, dok je za finansiranje studentskog standarda planirano 900.000 KM.

Oblast nauke od značaja za FBiH bit će podržana sa 350.000 KM, dok je institucijama nauke i podsticaju naučno-istraživačkog rada od značaja za FBiH planirano 875.000 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH iznosi 800.000 KM, a za Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika 150.000 KM.

Vlada FBiH je prihvatila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za veljaču 2021. godine i razdoblje od 1. 1. do 28.2.2021. godine.

U veljači 2021. godine je ukupna razina mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u iznosila 598,2 milijuna KM, što je za 5,3 posto manje u uporedbi s naplatom iz istog mjeseca protekle 2020. godine. Posmatrajuéi na razini kumulativa prva dva mjeseca 2021. godine, ukupni prihodi iznosili su 1.166,3 milijuna KM i za 6,8 posto su manji u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Međutim, razina prihoda zabilježenih u veljači 2021. godine je, u odnosu na isti mjesec 2019. godine manja za svega 0,8 posto, dok negativna stopa kretanja u kumulativnoj naplati za razdoblje od 1.1. do 28.2. iznosi 2,2 posto. U ovom trenutku, navedeni podatci imliciraju na postepeni povratak naplate prihoda prema razini ostvarenja iz 2019. godine, koja je znatno narušena tokom 2020. godine.

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela trogodišnji Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama FBiH (Operativni plan EE).

Ovaj plan je usklađen je sa Akcionim planom energijske efikasnosti FBiH za period 2019-2021. godine, Zakonom o energijskoj efikasnosti u FBiH i obavezama BiH iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice.

Vlada FBiH je zadužila nosioce aktivnosti, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstvo prostornog uređenja, da odmah poduzmu aktivnosti na pripremi i provedbi aktivnosti iz Operativnog plana.

Cilj ovog plana je, prevashodno, smanjenje potrošnje energije za grijanje u javnim zgradama na području FBiH, što za rezultat treba donijeti uštede u budžetima, smanjenje korištenja fosilnih goriva, očuvanje prirodnih resursa i, u konačnici, smanjenje globalnog zatopljenja putem reducirane emisije CO2 i drugih štetnih gasova u atmosferu.

Cilj je smanjenje potrošnje energije za 4.671.680 kWh godišnje ili 58 posto trenutnih energetskih potreba 36 zgrada, odnosno treba donijeti finansijske uštede od 685.831 KM godišnje ili u vijeku trajanja mjera energijske efikasnosti od 14.164.816 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu FBiH o nastanku požara u Rudniku "Podzemna eksploatacija uglja" RMU Banovići d.d. Banovići.

Uprava Rudnika mrkog uglja zadužena je da preduzme potrebne aktivnosti na gašenju nastalog požara i stvaranje sigurnih uslova za vršenje uviđaja nadležnih organa na utvrđivanju uzroka nastanka požara i uslova za sigurnu sanaciju rudarskih prostorija, infrastrukture i instalacija.

Dužna je i da, s obzirom na nastalo stanje, izvrši privremenu preraspodjelu radnika na poslove u druge organizacione jedinice ili korištenje godišnjeg odmora, te da, putem resornog federalnog ministarstva, izvjesti Vladu o utvrđenim uzrocima požara, razmjerama prouzrokovane štete i pokretanju proizvodnog procesa

Federalna vlada je, kroz pet donesenih odluka, odobrila zaduženje Federacije BiH putem emisija obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih usvojenim Proračunom FBiH za 2021. godinu. Riječ je o dvije emisije obveznica u nominalnim iznosima od po 40.000.000 KM (rokovi dospijeća dvije, odnosno tri godine), zatim dvije od 30.000.000 KM (rokovi dospijeća šest, odnsono deset godina), te jednom od 70.000.000 KM (rok dospijeća sedam godina).

Datumi aukcija bit će utvrđeni javnim pozivom.

Vlada FBiH je usvojila izvještaje o radu upravnih odbora agencija za vodna područje rijeke Save i Jadranskog mora Mostar za 2020. godinu.

Također, usvojen je i izvještaj o izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2020. godinu.

Federalna vlada usvojila je izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju FBiH s planom privatizacije, kao i Finansijski izvještaj ove agencije za 2020. godinu.

Vlada se upoznala sa izvještajem o radu Sudske policije u FBiH za 2020. godinu, te usvojila godišnji plan rada Finansijsko-informatičke agencije.

Usvojena je i lista prioritetnih zadataka za deminiranje u 2021. godini.

Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji postupka finansijske konsolidacije privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za period 1. august 2020. - 31. mart 2021. godine.

Primljena je na znanje informacija o realizaciji zaključka Vlade FBiH za period januar-februar 2021. godine.

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijama o petom sastanku Pododbora za unutrašnje tržiste i konkurenciju uključujući i zaštitu zdravlja potrošača između EU i BiH, te o četvrtom sastanku Pododbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj između EU i BiH.

Vlada je prihvatila Preporuke Evropske komisije s petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU i BiH, te zadužila nadležna federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave omoguće provođenje Preporuka i dostave tražene informacije.

Federalna vlada se upoznala sa izvještajem o radu Nezavisnog operatora sistema u BiH za prošlu godinu.

Prihvaćen je izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć-informacije na javnim cestama u FBiH za 2020. godinu, kao i izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu.

Vlada je na sjednici zamjenika direktora Federalne uprave policije Esada Kormana ocijenila konačnom godišnjom ocjenom rada "zadovoljava".

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Tehničko-remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog društva, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Također je data prethodna saglasnost za imenovanje Vahida Alađuza i Aldijane Birdžo za članove Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.

Za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje Vlada FBiH je, na period od četiri godine, imenovala Helenu Lončar. U Upravni odbor ovog imenovani su Amir Šabačkić (predsjednik), Jasna Agić, Edin Idrizović, Dženan Redžo, Krešimir Sarić, Branimir Skoko i Vitomir Ćošković (članovi).

U Upravni odbor Hitnog projekta za COVID-19 (IBRD 9097 BA) Federalna vlada je, na period od dvije godine, imenovala Marinu Bera, Džanu Kilić i Samira Bakića. Upravni odbor će nadgledati provedbu projekta prema kvartalnim ili polugodišnjim izvještajima koje će mu dostavljati Federalno ministarstvo zdravstva.

Vlada FBiH donijela je Rješenje o ponovnom imenovanju Elfade Gutić, Siniše Jeftića i Pere Matijevića za članove Odbora državne službe za žalbe na period od četiri godine.

Vlada je razriješila dužnosti vršioce dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Federalne novinske agencije. Istovremeno je imenovan Upravni odbor ove javne ustanove, na period od četiri godine, u sastavu Marija Medić Bošnjak (predsjednik), Amir Kadribegović, Aida Birno, Husein Orahovac i Dejan Jazvić (članovi).

Izmijenjeno je Rješenje o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH, čime je u ovo tijelo imenovan Damir Šapina. Ujedno je ovim rješenjem Tim zadužen da za Vladu FBiH pripremi Prijedlog akcionog plana za borbu protiv korupcije za period od 2021. do donošenja nove Strategije za borbu protiv korupcije u FBiH, kao i da nakon usvajanja prati provedbi ovog akcionog plana, te učestvuje u svim aktivnostima koje se odnose na saradnju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Vlada FBiH je razriješila dužnosti Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, zbog isteka mandata. Istovremeno su Maida Bešo (predsjednica), Haris Mujanović i Vlatka Martinović (članovi) imenovani u ovaj nadzorni odbor, na period od četiri godine.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Sanela Milavić-Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo), Goran Buhač (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i Adnan Mahmutović (Unis Ginex d.d. Goražde).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 01.04.2021.

Naslov: Redakcija