Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen Plan korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2024. godinu

02.02.2024.


Vlada Republike Srpske usvojila je u Banjaluci, na 55. sjednici, Plan korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2024. godinu u okviru ukupnog iznosa od 180.000.000 KM.

Sredstva se raspoređuju tako da će za podršku tekućoj proizvodnji biti izdvojeno 108.270.000 KM, podršku dugoročnom razvoju 56.427.770 KM i za sistemske mjere 15.302.230 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2024. godini, sa raspodjelom sredstava. Na poziciji “Javne investicije” u 2024. godini je planiran je iznos 62,3 miliona, a ovom odlukom su određeni prioritetni projekti ukupne vrijednosti 28,8 miliona KM.

Odlukom su obuhvaćeni druga faza rekonstrukcije objekta za potrebe Rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u ukupnom iznosu od 5,3 miliona KM, te druga faza izgradnje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale, u ukupnom iznosu od 3,6 miliona KM.

Prioritetni projekti obuhvaćeni odlukom su i prva faza izgradnje saobraćajne infrastrukture u Kampusu u Banjoj Luci, u iznosu 200.000 KM, finansiranje uvođenja novog sistema fiskalizacije u Republici Srpskoj u iznosu 9,6 miliona KM, te projekat rekonstrukcije i adapatacija objekta “Dom Partizan” na Jahorini, za koji je planiran iznos od 10 miliona KM.

Vlada Republike Srpske je na održanoj sjednici prihvatila Odluku o prihvatanju grant sredstava Evropske investicione banke u okviru Instrumenata pretpristupne pomoći II za podršku projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH, kao pomoć finansiranju projekta “Vodovod i kanalizacija Republike Srpske”.

Ovom odlukom prihvataju se sredstva granta Evropske investicione kao pomoć finansiranju Projekta “Vodovod i kanalizacija Republike Srpske” u iznosu do 3 miliona evra za Republiku Srpsku. Krajnji korisnici grant sredstava su opštine Prijedor, Gacko, Šipovo, Brod, Foča, Čelinac, Sokolac i Bileća.

Cilj Projekta je izgradnja i sanacija infrastrukture za vodosnabdijevanje i kanalizaciju na teritoriji Republike Srpske u svrhu zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine i izgradnja kapaciteta republičkih i opštinskih organa za pripremu i upravljanje investicionim programima.

Vlada Republike Srpske se na sjednici upoznala sa Strategijom upravljanja dugom Republike Srpske za period 2023-2026. godine, te zadužila sva ministarstva, institucije, jedinice lokalne samouprave i poslovne subjekte, da prilikom identifikovanja kreditora za finansiranje novih investicionih projekata, koji još nisu usvojeni od strane Narodne skupštine Republike Srpske, vode računa o konzistentnosti sa smjernicama utvrđenim Strategijom, u svrhu upravljanja troškovima duga i rizicima.

Ova strategija omogućava unapređenje pozicije Republike Srpske u pogledu budućih izvora finansiranja, i to kroz prisustvo na međunarodnom finansijskom tržištu, razvoj domaćeg finansijskog tržišta korištenjem kratkoročnih i srednjoročnih instrumenata, uz prihvatljiv rast troškova i nivo rizika, a koji je ublažen nastavkom korištenja dostupne podrške multilateralnih kreditora.

Redovno utvrđivanje Strategije upravljanja dugom, čiji su ciljevi bazirani na analizi troškova i rizika, uvažavajući makroekonomske i tržišne prilike i ograničenja, kao i izvještavanje o implementaciji Strategije, predstavlja jednu od neophodnih poluga za aktivno upravljanje dugom. U skladu s tim, srednjoročna Strategija upravljanja dugom se redovno utvrđuje, implementacija Strategije se kontinurano prati i o njenom izvršenju se godišnje izvještava Vlada Republike Srpske. Takođe, u cilju transparentnosti, Strategija se po usvajanju objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija.

Vlada Republike Srpske na sjednici usvojila je Akcioni plan za inovacije u malim i srednjim preduzećima u Republici Srpskoj za period 2024-2027. godina.

Akcioni plan primarno je vezan za Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za period 2021-2027. godina kao i za novu Strategiju razvoja nauke i tehnologije, visokog obrazovanja i informacionog društva u Republici Srpskoj za period 2023–2029. godina.

Ključni nosioci plana su Ministarstvo privrede i preduzetništva i Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, svako u skladu sa svojim nadležnostima. Osim dva ministarstva nosioci plana su i Razvojna agencija Republike Srpske, komore, habovi i drugi nosioci.

Prvim dijelom plana predviđena je realizacija niza aktivnosti, koje se mogu grupisati u nekoliko oblasti kao što su internacionalizacija i standardizacija, razvoj vještina i obuke, umrežavanje i saradnja u vezi unapređivanja inovacija, izgradnja infrastrukture za podršku inovacijama, finansijska podrška za inovacije i digitalizaciju te energetska efikasnost. U drugom dijelu plana veoma važne aktivnosti su: izgradnja Naučno-tehnološkog parka Banja Luka, uspostavljanje Fonda za naučno istraživački rad i inovativnu djelatnost, finansijska podrška za inovacije i tehnologije te izrada Strategije pametne specijalizacije Republike Srpske. Sve ove aktivnosti su veoma važne za podršku inovacijama.

Ukupna sredstva predviđena za realizaciju Akcionog plana za inovacije u malim i srednjim preduzećima u Republici Srpskoj za period 2024-2027. godina iznose 102.687.369,42 KM. Planirano je da se implementacija Akcionog plana finansira iz Budžeta Republike Srpske u skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima te iz sredstava međunarodnih projekata.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o prihvatanju priloga 1, 15, 16, 21, 24 i 26 Ugovora o koncesiji za izgradnju auto-puta Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza: Banja Luka – Prijedor).

U skladu sa neophodnim odredbama i redovnim procedurama za nastavak realizacije projekta, usaglašeno je preostalih 6 priloga od ukupno 32. Prilozi detaljnije definišu prava, obaveze i provođenje koncesionog ugovora za izgradnju auto-puta Banja Luka – Prijedor – Novi Grad.

Ugovorom o koncesiji za izgradnju auto-puta Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza: Banja Luka – Prijedor) koji je zaključen 13. decembra 2018. godine između Vlade Republike Srpske kao koncedenta i kineske kompanije “SDHS-CSI BH” d.o.o. Banjaluka kao koncesionara, definisana je obaveza usaglašavanja i potvrđivanja priloga (ukupno 32), od strane obje ugovorne strane, a koji čine sastavni dio Ugovora.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za četvrti kvartal 2023. godine, u iznosu od 750.000,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 01.02.2024.

Naslov: Redakcija