Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece

02.02.2018.


Vlada Republike Srpske usvojila je na 162. sjednici, u Banjaluci, Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Republike Srpske za sprovođenje Reformske agende iz januara 2018. godine. Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo finansija da Izvještaj Republike Srpske dostavi delegaciji Evropske unije u BiH, u skladu sa definisanim rokovima. Vlada Republike Srpske zadužuje sva ministarstva i druge subjekte Republike Srpske da daju maksimalan angažman na realizaciji aktivnosti datih u Akcionom planu Republike Srpske za realizaciju Reformske agende, a koje još uvijek nisu u potpunosti realizovane, u skladu sa definisanim rokovima.

Sumirajući sve prethodno navedeno, od ukupno planiranih 78 mjera, Vlada Republike Srpske u potpunosti do 31.12.2017. godine realizovala je 58 mjera (74,4%), a u toku je realizacija 20 mjera (25,6%). Od mjera čija je realizacija predviđena Reformskom agendom, do 31.12.2017. godine realizovano je (u potpunosti i u toku) 78 od 78 mjera (100,0%).

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece.

Ovim zakonom osniva se posebni Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, određuju lični podaci koji se upisuju i način njihovog čuvanja i davanja na korištenje, stepen njihove povjerljivosti, kao i posebne mjere koje se sprovode prema licima pravosnažno osuđenim za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Svrha donošenja Zakona je obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

U Registar se upisuju lica pravosnažno osuđena za krivična djela propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske, kao što su trgovina djecom, obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina, polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina, navođenje djeteta na prisustvovanje polnim radnjama, iskorištavanje djece za pornografiju, iskorištavanje djece za pornografske predstave, upoznavanje djece s pornografijom, iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, zadovoljenje polnih strasti pred djetetom i navođenje djeteta na prostituciju. U Registar se upisuju i lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv polnog integriteta izvršena na štetu djece i maloljetnih lica, prema zakonima koji su prestali da važe.

Vlada Republike Srpske usvojila je Platformu razvoja socijalnog preduzetništva u Republici Srpskoj.

Zadužuju se nadležna ministarstva da, u skladu sa prioritetima utvrđenim u strateškim dokumentima Republike Srpske, a koji se odnose na razvoj socijalnog preduzentištva, preduzmu neophodne mjere i aktivnosti na daljem razvoju koncepta socijalnog preduzetništava u Republici Srpskoj.

Ovaj dokument predstavlja osnov za dalji razvoj socijalnog preduzetništava u Republici Srpskoj, kao jednog od bitnih instrumenata za jačanja socijalne kohezije i povećanja ekonomske aktivnosti naročito ugroženih grupa nezaposlenih i ekonomski marginalizovanih grupa lica. Socijalno preduzetništvo kao instrument razvoja je prepoznato u Strategiji zapošljavanja Republike Srpske 2016 –2020. godine i drugim strateškim dokumentima.

Cilj Platforme razvoja socijalnog preduzetništva u Republici Srpskoj je stvaranje podsticajnog okruženja za nastanak, rast i razvoj socijalnog preduzetništva. Isto tako, Platforma treba da postavi osnov za stvaranje legislativnog i finansijskog okvira, finansijske i tehničke podrške i harmonizaciju zakona koji se direktno ili indirektno odnose na socijalno preduzetništvo.

Platforma uvažava interese, ovlaštenja i kompetencije institucija na različitim nivoima vlasti, organizacija civilnog društva i privatnog sektora i ohrabruje sve aktere socijalnog preduzetništva da uzmu aktivno učešće u realizaciji ciljeva Platforme.

Principi djelovanja definisani ovom platformom usklađeni su sa strateškim dokumentima Republike Srpske, ali i sa trendovima razvoja socijalnog preduzetništva na nivou EU.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju voda prvog reda. Ovom odlukom utvrđuju se površinske vode prvog reda na teritoriji Republike Srpske prema značaju koje imaju za upravljanje. Površinske vode utvrđuju se na osnovu sljedećih kriterijuma: položaja vodotoka u odnosu na državnu granicu, entitetsku liniju razgraničenja, veličine i karakteristike sliva, režima i karakteristika vodotoka iz aspekta korišćenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na Plan utroška sredstava za period 01.01.-31.12.2017.godine, u iznosu od 36.666,68 KM.

Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se na sledeći način: Savez distrofičara Republike Srpske, Banja Luka (3.000,00 KM), Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banja Luka (5.000,00 KM), Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka (5.416,67 KM), Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske (5.416,67 KM), Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banja Luka (5.416,67 KM), Savez društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje (4.333,33 KM), Savez za rijetke bolesti Banja Luka (2.375,00 KM), Udruženje za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlost" Banja Luka (2.375,00 KM) i "Iskra" sigurna kuća (3.333,34 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava za period 01.01.-31.12.2017. godina, u ukupnom iznosu od 191.476,27 KM.

Sredstva ove odluke se raspoređuju na sljedeći način: subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova (66.000,00 KM), tekući grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice (24.132,44 KM), tekući grantovi za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom RS i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja (481,13 KM), tekući grantovi javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja za realizaciju omladinskih projekata (2.855,86 KM), tekući grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama (7.150,96 KM), tekući grant za projekat Male olimpijske igre (17.156,03 KM) i finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (73.699,85 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javnoj ustanovi Dom Penzionera Trebinje za 2018. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 01.02.2018.

Naslov: Redakcija