Zastava Srbije

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA ADVOKATSKE KOMORE RS: Neustavna odredba koja propisuje da se visina troškova upisa u Imenik advokata utvrđuje u iznosu od 5.500 KM

01.11.2021.


Ustavni sud Republike Srpske je donio odluku kojom je utvrđeno da tačka I Odluke o visini troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019 i 64/2020 - odluka US) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH) i Zakonom o advokaturi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015).

Osporenom odredbom ovoga normativnog akta propisano je da se visina troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske utvrđuje u iznosu od 5.500,00 KM. Kao i u dvije ranije donesene odluke ovoga Suda, broj U-101/17 i U-12/19, kojima je kasirao prethodne odredbe o istom pitanju, Ustavni sud je i ovaj put ocjenio da je sporna odredba propisana paušalno i arbitrerno, što je suprotno garancijama ustavnog načela vladavine prava.

Ustavni sud je i u ovoj donesenoj odluci ponovio da pojam “troškovi” mora da podrazumijeva stvarne troškove postupka upisa u Imenik, koji moraju biti zasnovani na objektivnim pokazateljima. Stvarni troškovi upisa u Imenik advokata, apostrofirao je Ustavni sud, su novčani izraz stvarnih utrošaka pojedinih elemenata postupka, te ne mogu predstavljati prihod Advokatske komore u paušalnom iznosu.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 27.10.2021.

Naslov: Redakcija