Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen veći broj zakona i nacrta zakona

01.08.2022.


Na 20. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj u Sarajevu, usvojeni su:

 • Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Prijedlog odluke o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH,
 • Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH,
 • Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju,
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH,
 • Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH,
 • Prijedlog zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina,
 • Prijedlog zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru zemljišta i
 • Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH.

Delegati su dali podršku:

 • Nacrtu zakona o električnoj energiji Federacije BiH,
 • Nacrtu zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH,
 • Nacrtu zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,
 • Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom,
 • Nacrtu zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH,
 • Nacrtu zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u Federaciji BiH te
 • Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici (predlagač: Vibor Handžić, delegat u Domu naroda).

Također, usvojen je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I.) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu.

Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH (predlagač: Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda), predlagač je povukao iz procedure dok za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH i za Prijedlog odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc” za period od 20 godina nije bilo potrebne većine.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamenta FBiH, 29.07.2022.

Naslov: Redakcija