Zastava Srbije

ODLUKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ZA ZAPOSLENE U RS: Dnevnice za putovanje u BiH 20, a u inostranstvu do 115 maraka

01.07.2021.


Vlada Srpske donijela je Odluku o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Srpskoj, kojom je za putovanje u BiH propisana dnevnica od 20 KM, a u inostranstvu do 115 maraka.

Zaposleni ima pravo na punu dnevnicu ukoliko je službeno putovanje trajalo više od 12 časova, a ukoliko je trajalo više od osam, a manje od 12 časova, ima pravo na polovinu dnevnice.

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo utvrđena je za svaku državu pojedinačno.

Tako je po 25 evra (48,75 KM) predviđeno za putovanja u Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Sjevernu Makedoniju te Hrvatsku.

Za putovanja u Bugarsku, Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku te Rumuniju predviđena dnevnica od 30 evra (58,5 KM).

Po 35 evra (68,25 KM) dnevnicu može očekivati radnik koji službeno putuje u države kao što su Češka, Mađarska, Slovačka, Slovenija te Turska.

Za Grčku, Kipar, Maltu, Portugal te Španiju dnevnica iznosi 40 evra (78 KM). Dnevnica od 55 evra (oko 107 KM) predviđena je za brojne države - Austriju, Belgiju, Dansku, Finsku, Francusku, Italiju, Irsku, Luksemburg, Monako, Nizozemsku, Njemačku, Veliku Britaniju, Island, Norvešku, Švajcarsku i Švedsku.

Pobrojane su u odluci i brojne druge države, a najveće dnevnice, od 70 američkih dolara (blizu 115 KM), odnose se na Australiju, Japan, Kanadu, Singapur, kinesko posebno upravno područje Hongkong te Sjedinjene Američke Države.

Inače, Vlada Srpske je nevažećom proglasila Uredbu o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske, koja je donesena 2010. godine, a gdje su iznosi dnevnica bili za pet do 10 evra niži nego što su sada, u novodonesenoj odluci.

U spomenutoj, nedavno donesenoj odluci, pod zaposlenim se podrazumijevaju lica u radnom odnosu, lica koja su izabrana ili imenovana na javnu ili drugu dužnost sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, kao i lica koja su kod poslodavca angažovana po drugom osnovu u skladu sa Zakonom o radu i posebnim zakonom.

Poslodavcem se smatraju institucije osnovane zakonom ili drugim aktom, ministarstva, republičke uprave, agencije, zavodi, direkcije, javni fondovi, javna preduzeća, ustanove i druge organizacije u kojima Srpska ima većinsko vlasništvo, te druga fizička i pravna lica kod kojih se zaposleni nalazi u radnom odnosu u skladu sa Zakonom o radu i drugim posebnim zakonom.

Pod dnevnicom, u smislu ove odluke, podrazumijeva se naknada troškova za ishranu u mjestu službenog boravka. Dnevnica se umanjuje za 50 odsto ako su na putovanju obezbijeđena najmanje dva obroka.

Inače, u odluci se ističe da naknada troškova za službena putovanja podrazumijeva naknadu troškova smještaja, ishrane i prevoza i naknadu ostalih troškova.

"Naknada troškova smještaja na službenom putovanju obračunava se u visini plaćenog računa za hotel, motel i sl. u kome je zaposleni odsjeo, a najviše do visine cijene noćenja u hotelu druge kategorije (četiri zvjezdice), u mjestu službenog boravka", ističe se u odluci.

Kada je u pitanju naknada troškova prevoza na službenom putovanju, i ona je precizirana u ovoj odluci.

Recimo, zaposleni, po odobrenju poslodavca, može da koristi svoje vozilo samo u slučaju da poslodavac nema na raspolaganju službeni automobil, a upotreba nekog drugog prevoznog sredstva ne odgovara potrebama putovanja.

"U tom slučaju naknada troškova prevoza obračunava se u visini od 20 odsto cijene litra goriva po pređenom kilometru", ističe se u odluci.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dragan Sladojević, 29.06.2021.

Naslov: Redakcija