Zastava Srbije

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA U RS: Vrijednost turističkog vaučera iznosi 100,00 KM i moći će se iskoristiti jednom u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja

01.06.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o uslovima i načinu korišćenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima, kojom se utvrđuje način za subvencionisanje korišćenja usluge smještaja u ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srpske, s ciljem podsticanja razvoja domaćeg turizma.

Vrijednost turističkog vaučera iznosi 100,00 KM i moći će se iskoristiti jednom u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.

Vaučer se može iskoristiti za plaćanje troškova smještaja (noćenje sa doručkom) u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom u smještajnoj jedinici jednog ugostiteljskog objekta za smještaj. U slučaju realizacije zajedničkog turističkog aranžmana u korist dva korisnika vaučera, isti se mogu koristiti za plaćanje troškova smještaja (noćenje sa doručkom) u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u smještajnoj jedinici jednog ugostiteljskog objekta za smještaj ili u smještajnoj jedinici više ugostiteljskih objekata za smještaj, ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije.

Korisnik vaučera je svaki punoljetni građanin Republike Srpske bez obzira na visinu ličnih primanja, koji ispunjava uslove iz uredbe za dodjelu vaučera. Vaučer se može koristiti samo radi plaćanja usluga smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom kod ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu za smještaj, a koji je van mjesta prebivališta korisnika vaučera. Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i sa istim se može plaćati samo usluga smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom.

Uredbom je propisano da Ministarstvo trgovine i turizma raspisuje javni poziv za ugostitelje i turističke agencije da uzmu učešće u šemi dodjele vaučera, kao i da vodi evidenciju subjekata koji su ispunili formalne i materijalne uslove. Pravo učešća na javnom pozivu ima ugostitelj koji je uredno izmirio poreske obaveze i ima najmanje četiri zaposlena radnika i turistička agencija nosilac Licence Ministarstva koja je uredno izmirila poreske obaveze. Po objavljivanju evidencije, Ministarstvo će raspisati javni poziv za građane Republike Srpske za podnošenje prijava za dodjelu vaučera. Pored uobičajenih podataka, uz prijavu za vaučer biće potrebno dostaviti potvrdu o rezervaciji smještaja i kopiju lične karte ili pasoša podnosioca prijave.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.05.2020.

Naslov: Redakcija