Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen veći broj prijedloga i nacrta zakona

01.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je na 163. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu. Cilj izmjena i dopuna je utvrđivanje dodatnih standarda transparentnosti pružanja usluga platnog prometa. Predloženo je da se ovlašćenim organizacijama uvodi dodatna obaveza informisanja fizičkih lica o naplaćenim naknadama putem izvještaja o naknadama koje je ovlašćena organizacija dužna da fizičkom licu, najmanje jednom godišnje, bez naknade, dostavi ili učini dostupnim.

Predložena je veća finansijska inkluzija fizičkih lica putem instituta osnovnog platnog računa na način da fizičk o lice koje ima prebivalište u Republici Srpskoj, ima pravo da zahtijeva od ovlašćene organizacije otvaranje i korišćenje osnovnog platnog računa, pod uslovom da nema otvoren drugi račun za obavljanje platnog prometa.

Takođe, izmjene i dopune imaju za svrhu otklanjanje nedostataka važećih normi zakona, uočenih njegovom primjenom u pogledu efikasne prinudne naplate dospjelih potraživanja od dužnika fizičkih lica. Predloženo je i uspostavljanje centralizovanih baza podataka o sefovima fizičkih lica i poslovnih subjekata, te da se Zakon o unutrašnjem platnom prometu osnaži u segmentu dopune podataka koje treba da sadrži Registar računa fizičkih lica.

Na sjednici utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske. Predloženim izmjenama i dopunama stvara se pravni osnov za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskog duga koji je postao izvršan prije stupanja na snagu Zakona o poreskom postupku 2012. godine, na način da se i na ovaj dug primjenjuju odredbe o zastarjelosti, kao i za dug nastao prema odredbama važećeg Zakona o poreskom postupku Republike Srpske. U ovom slučaju radi se o dugu dospjelom od nastanka Poreske uprave Republike Srpske (2002. godine) i ranije (1996–2002) do 31. decembra 2011. godine, poreskih obveznika za koji je u roku pokrenut postupak prinudne naplate, čija imovina je obezbijeđena u skladu sa zakonom. Međutim, isto tako radi se o dugu onih poreskih obveznika koji više ne posluju, koji nemaju imovinu, a kod kojih postoji veoma visok stepen potpune nenaplativosti tog duga.

Prema evidencijama i procjenama finansijskih efekata Poreske uprave Republike Srpske, ukupan poreski dug koji je dospio zaključno sa 31. decembrom 2011. godine, za koji je pokrenut postupak prinudne naplate, ali nisu naplaćena iznosi 375.000.000 KM. U tom iznosu ne nalazi se poreski dug za koje je odobreno odgođeno plaćanje, niti poreski dug obveznika nad kojima je pokrenut stečajni postupak.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona sadržani su u potrebi afirmisanja alternativnih vidova finansiranja privrednih društava, kao i investicionih mogućnosti, te stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenata za društva za upravljanje investicionim fondovima.

Alternativni investicioni fondovi, kao instrumenti kolektivnog investiranja, i nebankarski finansijski instrumenti, omogućavaju efikasnije finansiranje mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, suočenih sa otežanim pristupom sredstvima za dalji razvoj njihovog poslovanja, zbog strožih uslova za dobijanje bankarskih kredita. S druge strane, pružaju mogućnost efikasnog načina okupljanja pojedinačnih investitora koji ulažu svoj kapital uz veći rizik sa ciljem optimizacije povrata ulaganja. Namijenjeni su prevashodno institucionalnim i profesionalnim ulagačima.

Nacrtom zakona je propisano i definisanje malog Društva za upravljanje investicionim fondom, koji može upravljati imovinom koja ne prelazi prag od 5.000.000 KM, uključujući imovinu stečenu korišćenjem finansijske poluge, a koji ima blaže regulatorne i administrativne zahtjeva.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi uspostavljanja preventivnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zloupotrebom transakcija sa virtuelnim valutama i depozitarnim uslugama novčanika, kao i u realizaciji preuzetih međunarodnih obaveza uključujući i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Budući da osnovne funkcije tržišta virtuelnih valuta, ali i digitalne imovine uopšte, treba razumjeti analogno tradicionalnom tržištu kapitala, ovim zakonom predloženo je da Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, kao regulatorni i nadzorni organ za tržište kapitala, vrši nadzor nad pružaocima usluga u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Očekuje se da će se nakon uspostavljanja sveobuhvatne evidencije subjekata i prikupljenih relevantnih informacija o vrsti usluga koje oni pružaju u domenu virtuelnih valuta, o poslovnim praksama, procedurama i mjerama koje subjekti preduzimaju da bi se uskladili sa zahtjevima propisa o sprečavanju pranja novca stvoriti uslovi za dalje regulisanje ove oblasti, posebno očekujući i nove relevantne standarde Evropske unije, čija priprema je u toku.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2022. godini, sa raspodjelom sredstava, na osnovu koje je ukupnan iznos projekata 53.034.167,00 KM. Ovom odlukom biće proširena lista projekata koji se finansiraju iz dijela budžetskih sredstava za javne investicije u 2022. godini na:

- “Sufinansiranje projekta proširenja kapaciteta predškolske ustanove Naša radost u Zvorniku” u iznosu od 900.000,00 KM.

- “Adaptacija i sanacija hangara za čuvanje depozita u Centru za obuku Zalužani” u iznosu od 500.000,00 KM.

- “Sufinansiranje izgradnje poslovne hale i uspostavljanja industrijske zone Podgora u opštini Milići” u iznosu od 800.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske je usvojila je i Informaciju o realizaciji projekata iz sredstava ruskog klirinškog duga kojom su obuhvaćeni projekti realizovani zaključno sa 1.03.2022. godine.

Do sada je odobreno 108 projekata ukupne vrijednosti 60 miliona KM, a izvršena plaćanja iznose 57,5 miliona KM. Sredstva su distribuisana u najveći broj lokalnih zajednica s ciljem poboljšanja saobraćajne, privredne, obrazovne, zdravstvene, komunalne, sportske, kulturne, administrativne infrastrukture, što će neminonovno dovesti do podizanja kvaliteta pružanja javnih usluga u tim zajednicama.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu.

Izmjenama i dopunama zakona propisuje se da Savez udruženja pčelara Republike Srpske i udruženja pčelara koji nisu članovi Saveza i udruženja proizvođača iz oblasti biljne proizvodnje tokom godine sprovode zajedničke aktivnosti na edukacijama o značaju pčelarstva s ciljem očuvanja pčela i samog biodiverziteta u prirodi.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu uvažio je aktuelno stanje u sektoru pčelarstva u pogledu selekcije, uzgoja i reprodukcije pčelinjih matica rodonačelnica i uzgoj kćerki matica za promet koji se vrše u registrovanom reprocentru, a selekcija kćerki matica rodonačelnica (performans test) vrši se u registrovanoj testnoj stanici pod nadzorom Ministarstva.

Takođe, detaljnije je definisana registracija pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj sa jasno propisanim uslovima koji su neophodni za upis u registar pčelara i pčelinjaka.

Izmjenama odredaba zakona koje se odnose na ažuriranje brojnog stanja pčelara i pčelinjaka doći će se do tačnijih podataka o brojnom stanju pčelara i pčelinjaka na osnovu kojih će se omogućiti bolje planiranje mjera za razvoj sektora pčelarstva.

Predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu u segmentu kaznenih odredaba smanjuje visinu kazni, te propisuje nove kaznene odredbe.

Uvažavajući navedeno, nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu uvažio je aktuelno stanje u sektoru pčelarstvu, zahtjeve koji proizilaze iz EU integracija u ovoj oblasti, te politike Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je utvrdila nacrt novog Zakona o geološkim istraživanjima.

Nacrtom je, između ostalog, preciznije definisana oblast odobravanja detaljnih geoloških istraživanja mineralnih sirovina.

Zakon predviđa da se u postupak odobravanja uključe i lokalne zajednice na čijoj teritoriji će se izvoditi detaljna geološka istraživanja mineralne sirovine, koje će dati svoje mišljenje vezano za istraživanje mineralne sirovine na traženom lokalitetu.

Pored toga, nacrt novog zakona takođe definiše da se od podnosioca zahtjeva za odobravanje detaljnih geoloških istraživanja traži i dokaz o uplaćenoj naknadi za podatke osnovnih geoloških istraživanja, koji su služili kao podloga za izradu projekta detaljnih geoloških istraživanja. Ova naknada je prihod budžeta Republike Srpske.

Takođe, novina u ovom zakonu u odnosu na važeći je što će se umjesto jedne licence za obavljanje poslova detaljnih geoloških istraživanja, izradu i reviziju geološke dokumentacije, stručni nadzor i vođenje knjige evidencije rezervi mineralne sirovine izdavati tri licence. Na ovaj način je napravljena gradacija poslova koji se mogu obavljati sa pojedinom licencom. Ovdje je vrlo važno istaći da pravna lica koja žele da dobiju jednu od ove tri licence neće biti dodatno finansijski opterećena u odnosu na važeće zakonsko rješenje.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt izmjene dopune Zakona o privrednim društvima.

Na Zakon o privrednim društvima prijedloge za izmjene i dopune su dala nadležna ministarstva, republičke i finansijske institucije, te predstavnici poslovne zajednice i ostale zainteresovane strane.

Nakon analize dostavljenih prijedloga, utvrđeno je da je potrebno intervenisati u dijelovima zakona koji se odnose na, između ostalog, propisivanje prava i obaveza društva sa ograničenom odgovornošću, poboljšanje zaštite prava akcionara na dividendu, uređivanje postupka spajanja privrednih društava itd.

Izmjene i dopune u navedenim dijelovima zakona imaju za cilj da unaprijede procedure odlučivanja u privrednim društvima, zaštitu integriteta tržišta hartija od vrijednosti, kao i zaštitu interesa i prava članova, odnosno akcionara u privrednim društvima.

Osim navedenog, predloženim zakonskim odredbama vrši se djelimično usaglašavanje sa propisima Evropske unije iz oblasti privrednog prava, a sve u cilju unapređenja važećeg zakonskog rješenja.

Vlada Republike Srpske, utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o vanparničnom postupku.

Razlozi za donošenje Nacrta ovog zakona zasnivaju se na potrebi praktične primjene njegovih odredaba, kojima je propisano sprovođenje ostavinskih postupaka od strane notara kao povjerenika suda.

Naime, Ministarstvo pravde je prihvatilo inicijativu Notarske komore Republike Srpske, da se briše stav 2. u članu 151a, kojim je propisano da je nakon pravosnažno okončanog ostavinskog postupka, uloženog prigovora i ako su među učesnicima sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo, notar dužan da sačini i zadrži prepis spisa.

Dosadašnja primjena ove odredbe pokazala je da prepisi spisa nepotrebno zauzimaju prostor u notarskim kancelarijama i Arhivu Republike Srpske, i da u takvoj formi nisu pogodni za dalje postupanje notara, niti se mogu smatrati arhivskom građom.

Za sve buduće postupke po zahtjevima stranaka notara (ispravke greške, izdavanje ovjerenih prepisa rješenja o nasljeđivanju), koriste se originalni spisi koje čuva sud, u svojoj arhivi, a koje će nadležni notar po potrebi tražiti i vratiti sudu po okončanju postupka.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2022/23. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, te je odobren upis za 4.372 studenta u prvu godinu studija prvog ciklusa. Od odobrenog broja, 3.283 studenta će svoje školovanje finansirati iz budžeta, a 606 studenata će se upisati u kategoriju samofinansirajućih studenata. Na Univerzitetu u Banjoj Luci je odobren upis za 2.470 studenata, koji su raspoređeni u četiri kategorije, pa je tako u okviru kategorije budžet odobren upis za 1.947 studenata, za samofinansirajuće studente odobren je upis za 372 studenta, za strane državljane odobrena su 82 mjesta, a za vanredne studente odobreno je 69 mjesta. Odlukom je odobren upis i za 1.693 studenta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i to za 1.231 studenta koji će svoje školovanje finansirati iz budžeta, 224 studenta koji će sami finansirati svoje školovanje, 141 stranog državljanina i za 97 vanrednih studenata. Odlučeno je i o broju studenata koji se mogu upisati na dvije javne visoke škole, pa je tako za Visoku medicinsku školu u Prijedoru odobren upis za 165 studenata, od kojih će 80 svoje školovanje finansirati iz budžeta, 20 studenata se može upisati u kategoriju stranih državljana, a 65 studenata u kategoriju vanrednih studenata. Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju može upisati ukupno 44 studenta, od kojih 25 svoje školovanje finansira iz budžeta, 10 studenata sami finansiraju svoje školovanje, 4 studenta su određena za upis u kategoriju stranih državljana, a 5 u kategoriju vanrednih studenata. Odlukom je odobren upis za 1.962 studenta u prvu godinu studija drugog ciklusa, od čega se najveći broj studenata, njih 1.076 finansira iz budžeta. Za Univerzitet u Banjoj Luci odobren je upis 1.073 studenata, od čega 643 studenta svoje školovanje finansiraju iz budžeta, 286 studenata koji sami finansiraju svoje školovanje, 73 studenta stranih državljana i 71 vanrednog studenta. Univerzitetu u Istočnom Sarajevu odobren je upis za 889 studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija, od kojih se 433 studenta može upisati u okviru kategorije budžet, 239 studenata se može upisati u samofinansirajuću kategoriju, 76 u kategoriju stranih državljana, a 141 student u kategoriju vanrednih studenata.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2022. godinu.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici propisuje obavezu subjektima zaštite da postupaju u skladu sa odredbama zakona i pruže zaštitu, podršku i pomoć žrtvama nasilja u porodici i spriječe ponavljanje nasilja bez obzira na to da li je protiv učinioca pokrenut krivični ili prekršajni postupak.

Na osnovu Zakona izrađena je Strategija za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske, a zatim i Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2022. godinu. U skladu sa definisanim strateškim ciljevima, mjere i aktivnosti Akcionog plana koje će biti realizovane u 2022. godini doprinijeće: informisanju i podizanju svijesti javnosti o nasilju u porodici kao društvenom problemu; efikasnoj primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u cilju pružanja podrške žrtvama nasilja u porodici; unapređenju multidisciplinarnog i koordinisanog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i praćenju primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i unapređenju evidencije, statistike i istraživanja u ovoj oblasti.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o procjeni opravdanosti osnivanja ustanove Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske. Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da preduzima sve neophodne radnje za osnivanje Javne ustanove socijalne zaštite Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske.

Elaboratom o procjeni opravdanosti osnivanja Javne ustanove socijalne zaštite Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske, koji je izradila imenovana Radna grupa, definisani su cilj i vizija budućeg Zavoda, planirana optimalna organizaciona struktura, struktura i broj zaposlenih, neophodni materijalno-tehnički uslovi, itd. Prilikom izrade elaborata, a u svrhu stručne podrške, Radna grupa je konsultovala i Republički zavod za socijalnu zaštitu Republike Srbije, što je u skladu i sa Zaključkom 2.9. sa zajedničke sjednice Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije održane dana 17.05.2021. godine. U elaboratu su date preporuke Radne grupe o opravdanosti osnivanja Zavoda.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o nastavku aktivnosti na Projektu “Izgradnja sistema za navodnjavanje” i dala saglasnost Jedinici za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za nastavak aktivosti na Projektu “Izgradnja sistema za navodnjavanje” do 31.12.2023. godine.

Zahvaljujući ovom projektu biće izgrađeni i dograđeni sistemi za navodnjavanje na području Semberije i Skelana, opštini Srebrenica, kao i izrađeni pilot i glavni projekti za sisteme na području opština Srbac i Milići.

Ovo je kontinuitet investicija u irigacije na području Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.03.2022.

Naslov: Redakcija