Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o prekršajima RS

01.03.2021.


24. februara 2021. godine, održana Dvije stotine i šezdeset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) u Banjoj Luci, na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o ustavnosudskim predmetima koji se tiču saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, kao i o drugim stvarima iz oblasti redovnog poslovanja Ustavnog suda.

Ustavni sud je na ovoj sjednici, među ostalim odlukama, donio i odluku u predmetu broj U-12/20 kojom je utvrđeno da član 191. stav 5. Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016 i 100/2017) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH). Ustavni sud je utvrdio neustavnost navedene odredabe, kojom je propisano da će se okrivljeni u pouci o pravnom lijeku podučiti da se žalbom rješenje može pobijati samo u pogledu izrečene sankcije, jer relevantne ustavne odredbe svakome garantuju pravo na žalbu protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu. S ozbirom na to, Ustavni sud je ocijenio da je zakonodavac osporenom odredbom trebao dati okrivljenom mogućnost pobijanja odluke o prekršaju iz svih osnova koji su zasnovani na njegovom pravnom interesu, a ne samo u pogledu izrečene sankcije.

Ustavni sud je, pored navedene odluke, donio odluke i u predmetima broj U-9/20, U-13/20, U-14/19, U-16/19 i U-23/20, kojim je odbijen prijedlog, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, Zakona o izvršnom postupku i Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i ocjenu određenih podzakonskih normativnih akata. U predmetima broj U-111/19 i U-18/20 Ustavni sud je obustavio postupke, jer su prestali postojati procesni uslovi za njihovo daljnje vođenje.


IZVOR: Vebsajt Ustavni sud RS, 24.02.2021.

Naslov: Redakcija