Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH

01.02.2024.


Na 13. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Dom naroda je usvojio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač delegatkinja Marina Pendeš. Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku. Dom je usvojio i zaključak kojim poziva Predstavnički dom PSBiH da ovaj zakonski prijedlog usvoji po hitnom postupku.

Dom je usvojio i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Dom je u prvom čitanju usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je odlučio da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH, razmatra u redovnoj zakonodavnoj proceduri. Dom prethodno nije usvojio zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnoj proceduri, niti je prihvaćen prijedlog da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je zahtjev da se Prijedloga zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, razmatra po hitnom postupku.

Dom naroda nije, u prvom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom naroda PSBiH usvojio je GREVIO Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim u cilju provedbe odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i Preporuke Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U vezi sa ovim Izvještajem, Dom je usvojio i sljedeće zaključke:

 • PSBiH sa zabrinutošću je primila k znanju GREVIO Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim u cilju provedbe odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i Preporuke Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope;
 • PSBiH poziva parlamente entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona da razmotre predmetni Izvještaj i, u skladu sa preporukama, preduzmu tražene zakonodavne mjere;
 • PSBiH poziva Vijeće ministara BiH, Vladu Republike Srpske, Vladu Federacije BiH, Vladu Brčko distrikta BiH i kantonalne vlade da, u skladu sa svojim nadležnostima, pokrenu zakonodavne inicijative i preduzmu druge mjere u cilju ispunjenja preporuka iz GREVIO Izvještaja i Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope;
 • PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji sa resornim institucijama na entitetskom, kantonalnom i nivou Brčko distrikta BiH, izradi Plan mjera za provedbu preporuka GREVIO komiteta i Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, te prati provedbu i redovno izvještava Parlamentarnu skupštinu BiH, sa posebnim fokusom na preporuku br. 19. kojom se urgira na vlasti Bosne i Hercegovine da preduzmu formalnu reviziju Zakona o strancima BiH kako bi ishodili izmjene i dopune kojima će se omogućiti migrantkinjama nezavisna dozvola boravka u slučaju posebno teških okolnosti, uključujući žrtve svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom počinjenih i/ili opravdanih od strane bračnog partnera ili partnera; zatim osigurati da migrantkinje žrtve rodnozasnovanog nasilja imaju pravo na nezavisnu dozvolu boravka u slučaju protjerivanja nasilnog partnera i osigurati da žene i djevojčice koje su izgubile boravišni status time što su žrtve prisilnog braka u inostranstvu mogu vratiti boravišni status.

Dom naroda usvojio je i sljedeće izvještaje:

 • Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2019. godinu i Izvještaj o o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2019. godinu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju rodne ravnopravnosti“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Uvođenje softverskih rješenja“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje: 

 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju – Koridor 5c, Počitelj – Bijača između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke od 11.11.2014, izmijenjen 25. 9. 2018, broj operacije (SERAPIS br. 2013 – 0476),
 • Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom izuzeću od zahtjeva za ulaznu vizu,
 • Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
 • Protokola uz Sporazum o međunarodnom povremenom prijevozu putnika putničkim i običnim autobusima (Sporazum INTERBUS) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika putničkim i običnim autobusima,
 • Ugovora o izmjenama i dopunama br. 1 na Ugovor o zajmu od 12. aprila 2022. (Zeleni gradovi 2 – Window II Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (52273),
 • Ugovora o zajmu (Koridor 5c – Projekat Mostar Sjever – Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Program integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (95670-BA).

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 31.01.2024.

Naslov: Redakcija