Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je većinom glasova Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kojim se jačaju kapaciteti ove institucije.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FBIH: Sukob interesa postoji kada privatni interes nosioca javne funkcije utiče, može uticati ili izgleda da može uticati na zakonito, nepristrasno i transparentno obavljanje povjerene javne funkcije

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH. Ovaj zakon uređuje sprečavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u vršenju javnih funkcija u FBiH, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, obavezu podnošenja i sadržaja izvještaja o finansijskom stanju, imovini i interesima nosioca javne funkcije, osnivanje Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i postupak koji ona provodi, nadzor nad provođenjem Zakona, kao i druga pitanja od značaja za sprečavanje sukoba interesa nosilaca javnih funkcija.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVILACA KORUPCIJE U FBIH: Zabranjeno je sprečavanje prijavljivanja korupcije, a svaka odredba općeg ili pojedinačnog akta kojim se sprečava prijavljivanje korupcije ne proizvodi pravno dejstvo. Vrste zaštićenog prijavljivanja su interno i eksterno

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH. Njegov cilj je suzbijanje korupcije i osiguranje efikasnog sistema zaštite prijavilaca od bilo kojeg oblika ugrožavanja ili povrede njihovih prava koja bi mogła biti u vezi s prijavom korupcije.

Više

U TOKU JAVNE KONSULTACIJE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA TRGOVINE REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 2022-2028. GODINA

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske organizovalo je na Jahorini javne konsultacije za izradu Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godina.

Više