Zastava Srbije

PRAKSA SUDOVA U BIH U POGLEDU PRAVA NA SLOBODU I SIGURNOST LIČNOSTI I PRAVA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA: Usklađivanjem sudske prakse do najviših standarda zaštite ljudskih prava

Prak¬sa su¬do¬va u Bosni i Hercegovini bi¬lje¬ži po¬ma¬ke u pri¬mje¬ni stan¬dar¬da Evrop¬ske konvencije o ljud¬skim pra¬vi¬ma u obla¬sti slobode i sigurnosti ličnosti, kao i u domenu slo-bo¬de iz¬ra¬ža¬va¬nja, odnosno u pogledu harmoniziranja sudske prakse sa međunarodnim pravnim standardima i instrumentima.

Više

PREDLOŽENE IZMJENE I DOPUNE ŠEST FEDERALNIH ZAKONA: Izmjene radi provedbe presuda Ustavnog suda FBiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila prijedloge izmjena i dopuna šest federalnih zakona.

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BIH: Neophodno urediti upotrebu električnih trotineta

Električni trotineti su kao prijevozno sredstvo sve popularniji, ali vožnja njima se mora urediti zakonskom regulativom, što je prije nekoliko dana i predložio ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adi Kalem.

Više

NACRT ZAKONA O PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM: Predviđa se da se pravo na dječji dodatak finansira iz budžeta Federacije BiH, a pravo na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu s kantonalnog nivoa

U zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je održana javna rasprava o Nacrtu zakona o podršci porodicama s djecom koju je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike održalo u skladu sa Zaključcima oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Više

ETIČKI KODEKS ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U FBIH: Uređeno je postupanje državnih službenika u situacijama izazvanim stanjem prirodne, tehničko-tehnološke i druge nesreće, te ukazano na neophodnost jačanja svijesti o upravljanju u kriznim situacijama

Agencija za državnu službu Federacije BiH saopćila je da je, vodeći se trenutnom situacijom izazvanom proglašenjem epidemije koronavirusa – COVID 19, donijela Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 63/2020). Na ovaj način je uređeno postupanje državnih službenika u situacijama izazvanim stanjem prirodne, tehničko-tehnološke i druge nesreće, te ukazano na neophodnost jačanja svijesti o upravljanju u kriznim situacijama, a što je posebeno izraženo za vrijeme ove krize.

Više