Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 10. decembra 2021. godine 24. posebna sjednica – Razmatranje informacija o nadležnostima RS

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je 24. posebnu sjednicu parlamenta za petak, 10.12.2021. godine, sa početkom u 12 časova.

Više

ZAKON O NOTARSKOJ SLUŽBI U RS: Notar je po službenoj dužnosti u obavezi da svaki ugovor o kupovini, zamjeni ili poklonu dostavi na provođenje Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove

Iako je javna tajna da mnogi političari i javne ličnosti u Republici Srpskoj skrivaju imovinu, posebno nekretnine, Zakonom o notarskoj službi u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 28/2021) to skrivanje biće onemogućeno, barem kada je riječ o nekretninama koje se vode na njihovo ime.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA: Predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa je sa dosadašnje stope od 32,8% na 31%, s tim da se smanjuje samo stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa dosadašnjih 12% na 10,2%

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, po hitnom postupku kojim se smanjuje zbirna stopa doprinosa, čime se postiže poresko rasterećenje rada.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK: Porez na dohodak od ličnih primanja plaća se po stopi od 8%, porez na prihod od samostalne djelatnosti po stopi od 10%, porez na dohodak od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i pravu industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka po stopi od 13%

Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, po hitnom postupku. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi podsticanja rasta plata u privredi Republike Srpske, na koje Vlada može uticati putem pojedinih mjera u okviru poreske politike.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU: Predloženim izmjenama precizno se definiše pojam bruto plate, na način da se plata definiše kao bruto plata koja uključuje porez na dohodak i doprinose

Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Predloženi zakon je dio seta zakona usmjerenih na povećanje plata zaposlenih u Republici Srpskoj.

Više