Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA: Nacrt zakona definiše malo Društvo za upravljanje investicionim fondom, koji može upravljati imovinom koja ne prelazi prag od 5.000.000 KM, uključujući imovinu stečenu korišćenjem finansijske poluge, a koji ima blaže regulatorne i administrativne zahtjeve

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona sadržani su u potrebi afirmisanja alternativnih vidova finansiranja privrednih društava, kao i investicionih mogućnosti, te stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenata za društva za upravljanje investicionim fondovima.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI: Predviđeno uspostavljanje preventivnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zloupotrebom transakcija sa virtuelnim valutama i depozitarnim uslugama novčanika

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi uspostavljanja preventivnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zloupotrebom transakcija sa virtuelnim valutama i depozitarnim uslugama novčanika, kao i u realizaciji preuzetih međunarodnih obaveza uključujući i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Više