Zastava Srbije

Izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli - kako sačiniti kvalitetan izvještaj GI FUK?


7. februar (sreda) 2024. godine


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 7. februara 2024. godine, vebinar na temu “Izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli - kako sačiniti kvalitetan izvještaj GI FUK?”.

Vebinar je pratilo više od 50 učesnika, kojima su predstavljena važeća zakonska i podzakonska akata u vezi samoprocjene sistema internih kontrola, u cilju unapređenja znanja učesnika o izvještavanju finansijskog upravljanja i kontrole u organizaciji.

Predavači Belma Islamović - šef Odsjeka za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, Federalno ministarstvo finansija i Monja Čabrilo - viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrole, Federalno ministarstvo finansija obradili su teme:

Teme vebinara:


Prilozi sa vebinara:PITANJA I ODGOVORI:


Do kojeg datuma domovi zdravlja podnose GI?

Domovi zdravlja dostavljaju do 31.01.2024. godine resornom kantonalnom ministarstvu (u Vašem slučaju kantonalnom Ministarstvu zdravstva) svoj GI FUK za 2023. godinu koji postaje sastavni dio njihovog GI FUK.KJU Gerontološki centar Sarajevo do kada dostavlja izvještaj, linija dostavljanja godišnjeg izvještaja?

KJU Gerontološki centar Sarajevo dostavlja do 31.01.2024. godine resornom kantonalnom ministarstvu (u Vašem slučaju Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo) svoj GI FUK za 2023. godinu koji postaje sastavni dio njihovog GI FUK.Ukoliko je preduzeće pristupilo PIFCu skoro, da li je u obavezi da naknadno unese mape poslovnih procesa ili netrebaju?

Modul FUK u Aplikaciji PIFC vezan za Mapu procesa i Registar rizika je uvijek dostupan za unos podataka, te Vaše podatke možete unijeti i naknadno.Kome domovi zdravlja dostavljaju izvjestaj

Domovi zdravlja dostavljaju do 31.01.2024. godine resornom kantonalnom ministarstvu (u Vašem slučaju kantonalnom Ministarstvu zdravstva) svoj GI FUK za 2023. godinu, koji postaje sastavni dio njihovog GI FUK.Sta ako nismo dostavili izvjestaje na vrijeme?

Ukoliko ste zakasnili s propisanim rokom dostave GI FUK kontaktirajte koordinatora za FUK u resornom ministarstvu i provjerite možete li naknadno poslati izvještaj, obzirom da je njihov rok za dostavu kantonalnom ministarstvu finansije 28.02.2024. godine.Popunjava li Fond za profesionalnu rehabilitaciju Prilog br. 2?

Prilog broj 2 (KI FUK) popunjavaju isključivo kantonalna ministarstva finansija.Kada je rijec o Fakultetima, da li izvjestaji se salju prvo na univerzitet, posto je Univerzitet integrisan.

Da, fakulteti su dužni svoj GI FUK dostaviti Univerzitetu.Da li postoje sankcije ako smo zaksnili sa dostavljanjem GI?

Sankcije u vidu finansijske kazne ne postoje, međutim nedostavljanjem GI FUK automatski ne ulazite u konsolidaciju izvještaja. GI FUK je također predmet pregleda Ureda za reviziju institucija u FBiH tokom obavljanja revizije usklađenosti (traži se GI FUK, te dokaz da je blagovremeno dostavljen nadležnom organu), odnosno interne revizije prilikom obavljanja revizije FUK.Poštovana, prilikom unosa podataka u izvještaj samoprocjene, kako bi bilo najispravnije uraditi ako neko pitanje nije primjenjivo na instituciju a u pisanom izvještaju nema opcije nije primjenjivo , već samo DA NE i dodatno obrazloženje. S.Č.

Ukoliko neko pitanje nije primjenjivo na Vašu organizaciju, u propisanom pisanom obrascu GI FUK u polje “Dodatno obrazloženje” upisujete “nije primjenjivo”. U Aplikaciji PIFC imate mogućnost odabira odgovora “nije primjenjivo”.Kada je zadnji put ažurirana lista kordinatora?

Registar koordinatora za FUK kojeg vodi CHJ FMF ažurira se svakodnevno pristizanjem akata o imenovanju koordinatora za FUK. Na web stranici Federalnog ministarstva finansija – financija zadnji objavljeni skraćeni Registar koordinatora za FUK je na dan 31.12.2023. godine, te se navedeni Registar ažurira i objavljuje na stranici najmanje dva puta godišnje (svakih 6 mjeseci).Kada se završi popunjavanje svih obrazaca, da li smo i mi dužni unositi neke podatke u pifc ili to za nas radi min. zdravstva tj nadležno ministarstvo kome proslijeđujemo izvještaj?

Svaka organizacija (koordinator za FUK / koordinator za registar rizika) za sebe unosi podatke u Aplikaciju PIFC prijavljujući se u Aplikaciju sa pristupnim podacima koje je koordinator dobio od CHJ FMF nakon dostave akta o svom imenovanju.Da li su škole trebale poslati izvještaje do 31.01.2024?

Da, rok dostave GI FUK za škole je bio 31.01.2024. godine. Međutim, ukoliko ste zakasnili s propisanim rokom dostave kontaktirajte koordinatora za FUK u resornom ministarstvu (kantonalno ministarstvo obrazovanja) i provjerite možete li naknadno poslati izvještaj obzirom da je njihov rok za dostavu kantonalnom ministarstvu finansija 28.02.2024. godine.Da li direktor škole može biti i kordinator?

Direktor škole ne može biti koordinator već on imenuje koordinatora.

Pravilnik o provođenju FUK čl. 7. stav (1): “Rukovodilac korisnika javnih sredstava imenuje koordinatora za FUK iz reda najvišeg rukovodstva u korisniku javnih sredstava.”Da li uz Godišnji izvještaj dostavljamo našem Ministarstvu Izjavu o fiskalnoj ogovornosti i upitnik?

GI FUK je samostalan izvještaj kojeg dostavljate u propisanom roku nevezano o dostavi Izjave o fiskalnoj odgovornosti.Prilikom dodavanja Godišnjeg izvještaja, kada želimo dodati dokument, da li dodajemo cijeli dokument ili samo zadnja strana sa potpisom, i da li pokrivamo potpise?

Prilikom dodavanja skeniranog GI FUK dovoljna je samo zadnja stranica izvještaja sa vidljivim potpisima koordinatora za FUK i rukovoditelja sa pečatom organizacije.