Zastava Srbije

Praktična rješenja spornih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i pregledom aktuelne sudske prakse


22. mart (petak) 2024. godine

Lanaco tehnološki centar u Banjaluci, Veljka Mlađenovića bb


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 22. marta 2024. godine, u Banjaluci, savjetovanje na temu “Praktična rješenja spornih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i pregledom aktuelne sudske prakse”.

Predavanje u Banjaluci - Praktična rješenja spornih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i pregledom aktuelne sudske prakse

Predavanje u Banjaluci - Praktična rješenja spornih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i pregledom aktuelne sudske prakse

Polaznicima su date konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene svih relevantnih propisa iz oblasti radnih odnosa, i to Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu.

Predavači Branka Golić, Brankica Spasojević i Antonije Živković obradili su teme:

I

 1. Pojmovi, obaveze donošenja i međusobni odnos: 1) pravilnik o radu i kolektivni ugovor; 2) akt o sistematizaciji radnih mjesta i 3) ugovora o radu.
 2. Prava i obaveze poslodavca i prava i obaveze radnika
 3. Ugovori o radu van radnog odnosa - zakonski uslovi i način obračuna poreza i doprinosa (ugovor o djelu, ugovor o dopunskom radu i ugovor o privremenim i povremenim poslovima)
 4. Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje u oblasti radnih odnosa
 5. Radno vrijeme i odmori i odsustva
 6. Zaštita radnika (opšta i posebna)
 7. Odgovornost za povrede obaveze iz ugovora o radu i materijalna odgovornost
 8. Zabrana konkurencije
 9. Izmjena ugovora o radu (aneks ugovora)
 10. Prestanak radnih odnose (sporazumni prestanak i otkaz ugovora o radu)
 11. Zaštita prava radnika
 12. Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu i obaveza donošenja Pravilnika o zaštiti od uznemiravanja na radu
 13. Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju zakon i obaveza donošenja Upustva

II

 1. Prava i obaveza poslodavca kod inspekcijskog nadzora - praktični aspekt
 2. Prava i obaveze radnika i poslodavca kod zapošljavanja stranih državljana na osnovu Zakona o zapošljavanju stranih državljana
 3. Vrste ugovora o radu iz radnih odnosa - pravne posljedice sa aspekta inspekcijskog nadzora (ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme i probni rad)
 4. Plata iz Zakona o radu Republike Srpske i Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj u kontekstu u Zakona o radu Republike Srpske
 5. Kaznene odredbe iz Zakona o radu Republike Srpske

III

 1. Naknada štete radi povrede na radu - sudska praksa na osnovu Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske
 2. Sudska praksa u pogledu radnih odnosa na osnovu Zakona o radu
 3. Tužbe za mobing na poslu na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije

PITANJA I ODGOVORI SA SAVJETOVANJA

Laboranti ostvaruju pravo na uvećanje plate po osnovu poslova radnog mjesta koje je utvrđeno kao radno mjesto sa povećanim rizikom, aktom o procjeni rizika. Navodi da se radi o istom radnom mjestu, a da nije sistematizovano, te da zbog rada na projektu njihov status je regulisan kao radni odnos na određeno vrijeme dok traje projekat, ne utiče na njihova pravo po osnovu rada. Radnik zaposlen na određeno vrijeme dok traje radni odnos ima sva prava iz radnog odnosa kao i radnik zaposlen na neodređeno vrijeme.

Ako pravo na naknadu plate u iznosu od 90% u slučaju bolovanja po osnovu postupka vještačke oplodnje, do 30 dana nije reulisano odredbom Pojedinačnog kolektivnog ugovora JZU Dom zdravlja, primjenjuju se odredbe Posebnog kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva.

Članom 175. stav 1. tačka 2) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) je propisano da radni odnos prestaje kad radnik navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Prema navedenoj odredbi, radniku prestaje radni odnos po sili zakona.

Pravo na penziju je lično pravo i zavisi od radnika da li će podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na isto i kad ispunjava uslove po PIO, shodno čemu radnik može da ostane u radnom odnosu do 65 godina života.

Nakon zasnivanja radnog odnosa radna knjižica ostaje kod poslodavca po osnovu člana 261. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023).

Ako se radnik nakon neplaćenog odsustva ne vrati na posao, posalodavac je dužan da radniku uruči rješenje shodno odredbama člana 185. st. 2. i 3. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) - lično na adresu prebivališta ili boravišta ili ako nije moguće dostaviti na navedeni način, sačiniti službenu zabilješku i rješenje o otkazu istaći na oglasnoj tabli poslodavca. Istekom roka od 8 dana, od dana isticanja, rješenje se smatra uručenim.

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023 – dalje: Zakon) nije propisana takva mogućnost, jedino u slučaju više sile, poplave, požara, zemljotresa, epidemije, se podrazumijeva da može da se prekine GO, radi otklanjanja posljedica istog, a što je propisano kod odredbe o prekovremenom radu, pa se ti dani ne bi računali u trajanje GO, ali ni ovo što sam navela nije navedeno u odredbama kojim se propisuje pravo na GO, čl. 79-88. Zakona.

Radnik koji je dao otkaz može podnijeti zahtjev da iskoristi neiskorišteni dio GO za kalendarsku godinu, te da mu poslodavac odobri isto da koristi u otkaznom roku, samo ako dokaže da prelazi da radi kod drugog poslodavca po osnovu člana 88. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023). A, ako radnik ne može isto dokazati, poslodavac nije obavezan da mu odobri odmor.

Samo na poslove koji nisu sistematizovani poslodavac može zaposliti lice po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima, odnosno za koje se ne zaključuje ugovor o radu shodno članu 204. stav 1. tačka 4) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023).

Radnik može da traži da prvi dio godišnjeg odmora koristi u periodu kraćem od dvije sedmice,, ali na poslodavcu je odgovornost da odbije takav zahtjev kao neosnovan, kako ne bi prekršio odredbe Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) kojim je propisana ta obaveza u članu 84. stav 2.

Čl. 84. i 85. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) određuju da poslodavac, kada pravi raspored korišćenja godišnjih odmora, može uzeti u obzir želje radnika, sindikata ili savjeta radnika, odnosno da daju svoje mišljenje o rasporedu korišćenja godišnjih odmora. Ali, uvijek je odgovornost poslodavca da odredi korišćenje godišnjih odmora i omogući korištenje istog.

Ako je radno vrijeme određeno od 07-15 časova, dolazak ranije i izlazak kasnije (10-15 minuta, u smislu u kome navodite) a bez Odluke poslodavca o uvođenju prekovremenog rada, ne smatra se prekovremenim radom.

Poslodavac mora staviti na uvid zapisnik o izvršenoj obuci za zdrav i bezbjedan rad i uvjerenja o izvršenoj obuci radnika, koji su sastavni dio zapisnika, a koji sačinjava ovlašćena organizacija koja se bavi poslovima zaštite na radu ili ako je kod poslodavca organizovana služba koja ispunjava zakonom propisane uslove za vršenje poslova zaštite na radu

Član 179. stav 4. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023 - dalje: Zakon) predviđa da poslodavac može u toku radnog vremena (odnosno radnog odnosa) ako utvrdi postojanje takvih okolnosti, uputiti radnika na odgovarajuće ljekarske preglede o svom trošku.

Shodno odredbama Zakona nema pravo da radnike testira prije zaključivanja ugovora o radu.

U skladu sa Aktom o procjeni rizika za radna mjesta sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan shodno odredbi člana 43. stav 1. Zakona o zaštiti na radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2008 i 13/2010) da obezbijedi prethodni ljekarski pregled, kao i periodični ljekarski pregled.

Radnik može da registruje navedenu djelatnost kao dopunsko zanimanje, u skladu sa Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 117/2011, 121/2012, 67/2013, 44/2016 i 84/2019) Pretpostavka: Ako radnik obavlja tu djelatnost bez angažovanja drugih lica (zapošljavanja drugih radnika), a sa preostalom radnom sposobnošću ne može da obavlja te poslove na radnom mjestu, poslodavac može pokrenuti revizuju njegove radne sposobnosti kod nadležne službe fonda PIO, a ako su protekli rokovi za reviziju, uputiti u skladu sa aktom o procjeni rizika na periodični ljekarski pregled.

Ako radnik odsustvuje po osnovu privremene spriječenosti za rad, u skladu sa odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023), ne bi trebalo dostavljati mu ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu i aneks, dok traju te okolnoti, obzirom da je radnik opravdano odsutan.

Shodno članu 117. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) poslodavac je obavezan u navedenom slučaju da: prilagodi poslove sposobnostima radnika, izmijeni raspored radnog vremena, odnosno preduzme druge mjere da radniku obezbijedi odgovarajuće poslove. Tek u tom slučaju ako pored svih preduzetih mjera ne može obezbijediti odgovarajuće poslove i ako je radnik odbio ponudu za zaključenje ugovora o radu za obavljanje poslova koje odgovaraju njegovim sposobnostima u skladu sa nalazom i mišljenjem nadležnog organa, poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu uz mišljenje sindikata, odnosano savjeta radnika.

Radnicima kojim se utvrđena preostala radna sposobnost ili je neposredna opasnost od nastanka invalidnosti uzrokovana povredom na radu ili profesionalnim oboljenjem, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu u smislu prethodnog stava.

Istekom roka na koji je zaključen ugovor o radu, prestaje radni odnos. S obzirom da je radnik otvorio bolovanje, nije bilo moguće omogućiti mu korišćenje godišnjeg odmora. U ovom slučaju se ne može primjeniti odredba člana 88. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023).

Ako je radnik u toku školskog raspusta koristio porodiljsko odsustvo, po završetku istog će ga iskoristiti za tekuću godinu, što se utvrđuje rješenjem kao i svim drugim radnicima za tekuću godinu, samo što će u rješenju biti utvrđeno da isti otpočinje koristiti po završetku porodiljskog odsustva a što je utvrđeno članom 5. stav 4. Posebnog kolektivog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 82/2022).

Treba napomenuti da se ne donosi retroaktivno rješenje. Za radnika koji je na porodiljskom odsustvu donosi se rješenje kao i ostalima, sa izuzetkom da se u rješenju navodi da će isto koristiti po završetku porodiljskog i uručiti isto po završetku porodiljskog.

Angažovanje penzionera po ugovoru o dopunskom radu kada je zaposlen sa punim radnim vremenom u drugoj školi nije u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 81/2022).

Ne može se odsustvovati sa posla mimo zakonom propisanih okolnosti. Ugovor o dopunskom radu podrazumijeva, shodno odredbi člana 207. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) da se radno vrijeme radnika kod tih poslodavaca vremenski ne podudara.

Da li posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja derogira odredbe ZOR-a, molim tumačenje čl. 82-84 posebni kolektivni 82/22 od 26.8.2022. godine.

Odnosi se na korišćenje godišnjeg odmora za porodilje i radnike koji su stekli uslove za penziju u toku trajanja nastavnog procesa.

Ako se misli da derogira, odgovor: da, u odnosu na porodilje.

Član 5.stav 4. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 82/2022 – dalje: PKU ) navodi da radnice koje rade u poslovima nastave i koje za vrijeme šlolskog raspusta koriste porodiljsko odsustvo, godišnji odmor za tekuću kalendarsku godinu koriste po zaključivanju porodiljskog odsustva.

Član 134. st. 3. i 4. Zakona o osnovnom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 81/2022) primjenjuje se kada radnik navršava 65 godinu života i najmanje 15 godina radnog staža (prestanak radnog odnosa) i u tom slučaju primjena ove zakonske odredbe derogira primjenu odredbe člana 5. stav 5. PKU.

S obzirom na karakter ugovora, porodilja koja je zaposlena i prima naknadu plate može da zaključi ugovor van radnog odnose (ugovor o djelu, autorski ugovor). Radi se o obligacionim ugovorima, van djelatnosti poslodavca.

Ugovor o radu na poslove direktora na određeno vrijeme do isteka roka na koji je direktor izabran potpisuje po osnovu člana 51. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) .

Član 35. stav 2. tačka 5) i stav 4. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) propisuje je da umjesto podataka iz tačke 5) ( znači podatak o plati i novčanim primanjima), u ugovoru se mogu navesti odredbe odgovarajućih zakona i opšteg akta kojim su ta pitanja uređena u vrijeme zaključenja ugovora što znači da se može navesti da se plata isplaćuje u skladu sa zakonom. Potrebno je navesti odredbe zakona ili opšteg akta, kojim su propisani, npr.koeficijent složenosti poslova ili navesti koeficijent složenosti poslova, zatim odredbe kojim su propisana uvećanja osnovne plate.

Radnik je u ovom slučaju dana 27.12.2023.godine stekao pravo na puni godišnji odmor, shodno odredbi člana 79. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023 – dalje: Zakon), ali ne za 2023. godinu, već će od 1. januara 2024. godine imati pravo na puni godišnji odmor, kada poslodavac bude vršio raspored korišćenja godišnjeg odmora. Obzirom da je, shodno odredbi člana 81. stav 1. Zakona, stekao pravo na jedan dan odmora za svaki mjesec rada u kalendarskoj godini, a da u istoj nije to pravo iskoristio ili se obratio poslodavcu za korištenje istog, to pravo ne može se prenositi u 2024. godinu

Niži podzakonski akti moraju biti u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023 – dalje: Zakon) i kolektivnim ugovorom. Dakle, obavezno je usklađivanje odredbe Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti sa odredbama Zakona i kolektivnog ugovora, obzirom da je npr. Zakonom. o osnovnom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 81/2022 – dalje: ZOO) propisano da je škola dužna da donese Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i disciplinskom postupku u skladu sa ZOO i posebnom kolektivnim ugovorom-član 131.stav 10.

Ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme ističe istekom roka na koji je zaključen. Ovdje je rok: do povratka radnika sa bolovanja ili sa porodiljskog bolovanja, imenom i prezimenom koga mjenja. Tek kad se taj radnik (prvi) vrati, ističe drugoj radnici ugovor o radu. Ako ona u tom momenu bude još na porodiljskom odsustvu, prestaće joj radni odnos povratkom radnika koga je mijenjala bez obzira što je na porodiljskom.

Razlog je to što je okolnost koja je dovela do zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme prestala.

Shodno članu 2.stav 2. Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva ("Sl. glasnik RS", br. 24/2009, 117/2011 i 56/2022 – dalje: Zakon) zaposlenjem se smatra ne samo zasnivanje radnog odnosa već i svako drugo angažovanje po osnovu ugovora o obavljanju povemenih i privremenih ugovora kao i za svaki plaćeni rad.

Shodno članu 10. tač. a) i b) Zakona, radnu dozvolu ne moraju imati članovi nadzornog odbora i osnivači privrednog društva.

Obzirom da se radi o menadžerskom ugovoru, odnosno posebnom ugovoru koji se zaključuje za poslove direktora, bez zasnivanja radnog odnosa i za koji lice koje obavlja poslove direktora ima pravo na naknadu - član 51. st. 3. i 4. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023), mi smatramo da podliježe izdavanju radne dozvole.

Po stanovištu inspekcije rada navedena situacija jeste povreda na radu, u skladu sa članom 50. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US, 103/2015, 111/2021, 15/2022, 132/2022 i 43/2023 - odluka US).

Višak radnika i utvrđivanje istog propisano je odredbama čl. 160-166. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023). Ovisi da li se otpušta veći broj radnika i da li je poslodavac obavezan donijeti program zbrinjavanja viška radnika. Ako nije, poslodavac odlučuje u zakonitom postupku shodno svojim opštim aktima, ako zapošljava više od 15 stalno zaposlenih radnika, koga će proglasiti viškom ovisno da li se radi o ukidanju radnog mjesta ili smanjenju broja izvršilaca na radnom mjestu, sa utvrđenim pravima po osnovu otkaza ugovora o radu iz navedenih razloga.

Ako poslodavac shodno važećoj sistematizaciji ne može obezbjediti radniku drugi posao proglašava ga viškom, osnov otkaza je u ovom slučaju tehnološki višak.

Ako mu ponudi drugo radno mjesto, u skadu sa članom 170. stav 1. tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023 – dalje: Zakon), a radnik odbije ponudu i aneks ugovora, osnov otkaza ugovora o radu je član 179. stav 1. tačka 4) Zakona,-ako odbije ponudu zaključenja aneksa ugovora u smislu člana 170. stav 1. tač. 1-4) Zakona.

Godišnji odmor se može iskoristiti u toku otkaznog roka.

Može, premještaj u drugo mjesto rada, u skladu sa članom 170. stav 1.tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023 – dalje: Zakon), uz uslove propisane članom 172. Zakona.

Da, poslodavac otkazuje ugovor o radu, osnov za otlaz je: odbijanje zaključivanje aneksa ugovora o radu. U takvom slučaju se isplaćuje otpremnina ako je radnik duže od dvije godine zaposlen kod poslodavca, prema članu 194. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023). Raskida se ugovor koji je na snazi.

Uz ponudu se dostavlja i aneks, ako radnik prihvati ponudu, potpisuje i aneks.

Članom 190. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) propisana je obaveza ponude radniku kojem je otkazan ugovor o radu, prema pravu prvenstva (na istim poslovima u istom mjestu).

Nije dovoljno. Prema djelatnosti se određuje izvršenje tačno određenog posla.

Npr. preduzetnik je registrovao djelatnost: bazeni za period od tri mjeseca. Na tri mjeseca zaključuje ugovor o radu sa zaposlenima. Ili je registrovao djelatnost za period od 6 mjeseci za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, i radni odnos tih radnika zasniva se za taj period.

Moguće je na oba načina radniku uručiti platnu listu.

Ako poslodavac postupa u skladu sa zakonom, posljedice za njega ne postoje.

U skladu sa članom 112. st. 1. i 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) naknada se isplaćuje prema utvrđenom rješenju, naknadna povećanja nemaju uticaja na utvrđeno pravo.

Moguće je na oba načina voditi matičnu knjigu.

Aneks kao tehnika izmjene sadržine ugovora o radu je imperativ.

Može li poslodavac radniku (umjesto aneksa) dati ponudu za zaključenje ugovora o radu (ponuda će imati sve obavezne element; obrazloženje, rok, pravne posljedice odbijanja…). Radi se o situaciji kada radnik prethodno ima zaključeno nekoliko aneksa.

Uz ponudu za zaključenje ugovora obavezno se uručuje i aneks, u skladu sa članom 171. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023 – dalje: Zakon).

Bez obzira na činjenicu što je radnik već zaključio nekoliko aneksa ugovora, svaka promjena sadržaja ugovora o radu vrši se izmjenom sadržaja ugovora o radu (aneks), prema članu 170. Zakona.

Obaveza je poslodavca da postupa u skladu sa odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023 – dalje: Zakon), ako ne odobri korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa odredbama Zakona-član 84. stav 2. smatra se da mu nije omogućio korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa Zakonom-član 79. stav 1, a postupanje suprotno ovoj odredbi kažnjivo je po članu 264. stav 1. tačka 17) Zakona.

Radni odnos prestaje sa datumom navedenim u sporazumu, s tim što tek nakon ovjere potpisa taj sporazum proizvodi pravno dejstvo.

U Republici Srpskoj obračunava se ukupan staž, bez obzira gdje je stečen.

Član 124. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021 i 112/2023) utvrđuje da se osnovna plata radnika uvećava se za svaku godinu radnog staža. Prethodno je potrebno izvršiti uvid u radnu knjižicu ili u listing radnika iz PIO.