Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Službeni glasnik RS

br. 77 оd 16/08/2017


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANjU KVOTA RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLjAVANjE STRANIH DRŽAVLjANA I LICA BEZ DRŽAVLjANSTVA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O ZAMJENI NEPOKRETNOSTI IZMEĐU REPUBLIKE SRPSKE I GRADA TREBINjE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-1906/17
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA, BROJ: 04/1-012-2-1233/17
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA - PREDSTAVNIKA OSNIVAČA U UPRAVNI ODBOR VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE U PRIJEDORU I VISOKE ŠKOLE ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO U TREBINjU
 • ODLUKA O USKLAĐIVANjU AKTA O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U REPUBLICI SRPSKOJ
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-1883/17
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-1901/17
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-1905/17
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-1916/17
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU STANDARDA I KRITERIJUMA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA - PREDSTAVNIKA OSNIVAČA U UPRAVNI ODBOR VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE U PRIJEDORU I VISOKE ŠKOLE ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO U TREBINjU
 • PRAVILNIK O DODJELI POJEDINAČNE FINANSIJSKE POMOĆI LICIMA KOJA SE NALAZE U PRITVORU PRI MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU ZA RATNE ZLOČINE U HAGU ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NADZORU NAD UČESNICIMA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU IZVJEŠTAJA INVESTICIONIH FONDOVA, DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOVIMA I BANKE DEPOZITARA
 • PRAVILNIK O PUBLIKOVANjU NAUČNIH PUBLIKACIJA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANjA LICENCE PREVOZNIKA, IZVODA IZ LICENCE I NAČINU OZNAČAVANjA VOZILA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JZU ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU REPUBLIKE SRPSKE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GEORGI STOJKOV RAKOVSKI" BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „BOŠKO BUHA“ ŠTRPCI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE PRNjAVOR
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JU OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE "MLADEN STOJANOVIĆ" GORNjI PODGRADCI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA FONDA ZA RESTITUCIJU A.D. BANjA LUKA U SKUPŠTINI DRUŠTVA KAPITALA „HERCEGOVINA PUTEVI“ A.D. TREBINjE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA GEODETSKE POSLOVE U REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ODBORA DRŽAVNE UPRAVE ZA ŽALBE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA GEODETSKE POSLOVE U REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ODBORA DRŽAVNE UPRAVE ZA ŽALBE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DIREKTORA JZU ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU REPUBLIKE SRPSKE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA V.D. UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-1917/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-1918/17
 • SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS ILI OBNOVU UPISA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA, BROJ: 10-02.3-3523/17
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 548/17