Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik RS | br. 109 оd 08/12/2017


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-2952/17
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-2977/17
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ODREĐIVANjU PRIORITETNIH PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA REPUBLIKE SRPSKE ZA FINANSIRANjE IZ BUDžETA U 2017. GODINI, SA RASPODJELOM SREDSTAVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIRANjA PROJEKATA "REKONSTRUKCIJA - ASFALTIRANjE PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE DRVAR", "IZGRADNjA ULIČNE RASVJETE NA PODRUČJU OPŠTINE DRVAR", "IZGRADNjA GRADSKE SAOBRAĆAJNICE - RASKRSNICE", OPŠTINA DRVAR, I "NABAVKA OPREME ZA JAVNU USTANOVU DOM ZDRAVLjA DRVAR" IZ DONATORSKIH SREDSTAVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIRANjA PROJEKTA "IZGRADNjA FISKULTURNE SALE U OPŠTINI JEZERO" IZ DONATORSKIH SREDSTAVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENjE OBOLjENjA, STANjA I POVREDA DJECE U INOSTRANSTVU
 • ODLUKA O OSNIVANjU PRAVA STVARNE SLUŽNOSTI U KORIST AD OC "JAHORINA" PALE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA AKCIONOG PLANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRPSKE DO 2018. GODINE
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBIMU I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OBRAČUNA VARIJABILNOG DIJELA OSNOVNE PLATE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SAVJETA INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA REPUBLIKE SRPSKE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENjE OBOLjENjA, STANjA I POVREDA DJECE U INOSTRANSTVU
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2969/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2970/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2971/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2972/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2973/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2974/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-2976/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 13.01/345-2396/17
 • UPUTSTVO O IZGLEDU, SADRŽAJU I UPOTREBI INSIGNIJE
 • UPUTSTVO O PRIMJENI LIJEKOVA ADALIMUMAB, ETANERCEPT, INFLIKSIMAB, GOLIMUMAB, TOCILIZUMAB, VEDOLIZUMAB I SEKUKINUMAB
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 2353/15
 • RJEŠENjE, BROJ: UV-8/17
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921