Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Službeni glasnik RS

br. 40 оd 26/04/2017


 • ISPRAVKA RJEŠENjA O IZDAVANjU LICENCE ZA REVIZIJU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, BROJ: 15.03-361-56-1/17
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM JAVNE USTANOVE ERGELA "VUČIJAK" PRNjAVOR ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA TRANSFERA ZA JU "VODE SRPSKE" ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEKRETNINAMA, BROJ: 04/1-012-2-902/17
 • ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-938/17
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-919/17
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UDJELIMA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU DISLOKACIJE I VAĐENjA MATERIJALA IZ VODOTOKA
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA FOČA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA I OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU ILI PO AKCIJI INVESTICIONOG FONDA
 • PRAVILNIK O PRESTANKU PRIMJENE PRAVILNIKA IZ OBLASTI ŽELjEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
 • PRAVILNIK O PRESTANKU PRIMJENE PRAVILNIKA IZ OBLASTI UNUTRAŠNjE I POMORSKE PLOVIDBE
 • PREGLED PORESKIH OBVEZNIKA KOJI SU ODJAVILI JEDINSTVENI IDENTIFIKACIONI BROJ I PREGLED ODJAVLjENIH ORGANIZACIONIH DIJELOVA PORESKIH OBVEZNIKA ZA PERIOD 1.2.2017 - 31.3.2017. GODINE
 • RJEŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA TARIFNE STAVOVE ZA SNABDIJEVANjE KUPACA PRIRODNIM GASOM AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU GASA "SARAJEVO-GAS" ISTOČNO SARAJEVO
 • RJEŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA TARIFNE STAVOVE ZA SNABDIJEVANjE KUPACA PRIRODNIM GASOM PRIVREDNOG DRUŠTVA A.D. "ZVORNIK-STAN" ZVORNIK
 • RJEŠENjE O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA I DODJELI KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU CRVENIH BOKSITA NA LEŽIŠTU "GRADINA - PECKA", OPŠTINA MRKONjIĆ GRAD
 • RJEŠENjE O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA I DODJELI KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU CRVENIH BOKSITA NA LEŽIŠTU "STUDENAC", OPŠTINA RIBNIK
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU SOKOLAC
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŠUMARSTVA "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
 • RJEŠENjE O PRESTANKU PRIMJENE PROPISA IZ OBLASTI ŽELjEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU SOKOLAC
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŠUMARSTVA "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU REGULATORNE NAKNADE ZA 2017. GODINU
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-918/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-920/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-921/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-922/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-923/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-924/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-925/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-926/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-927/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-928/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-929/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-930/17
 • RJEŠENjE, BROJ: 04/1-012-2-931/17
 • UPUTSTVO O PRESTANKU PRIMJENE UPUTSTAVA IZ OBLASTI ŽELjEZNIČKOG SAOBRAĆAJA