Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Registar službenih glasila

Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori | br. 1 od 9/2/2017


 • ODLUKA br. 1/2016 SAVJETA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANjE EU - BOSNA I HERCEGOVINA od 9/12/2016
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA O FINANSIRANjU ZA TEHNIČKU POMOĆ ZA FARMU VJETRA VLAŠIĆ TRAVNIK - BiH, ZAKLjUČEN IZMEĐU I OD STRANE BOSNE I HERCEGOVINE, EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO 7. OKTOBRA 2013. GODINE U SARAJEVU I 4. NOVEMBRA 2013. GODINE U LUKSEMBURGU (WB7- VIN - ENE- 09/20110180)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANjU ZA SAUDIJSKI GRANT ZA IZGRADNjU I OPREMANjE UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE U SARAJEVU IZMEĐU KRALjEVINE SAUDIJSKE ARABIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANjU ZA SAUDIJSKI GRANT ZA OBNOVU ODREĐENOG BROJA KUĆA POVRATNIKA U SREBRENICU I PROJEKAT EKONOMSKE PODRŠKE IZMEĐU KRALjEVINE SAUDIJSKE ARABIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O VOJNO-FINANSIJSKOJ SARADNjI IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE I IMPLEMENTACIONOG PROTOKOLA U VEZI SA FINANSIJSKOM POMOĆI IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU EK IRA TF No.TFOA1998 (PROJEKAT OTPADNIH VODA U SARAJEVU, REHABILITACIJA PREČISTAČA OTPADNIH VODA U BUTILAMA)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANjU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZAKLjUČEN 22. SEPTEMBRA 2010. GODINE U LUKSEMBURGU/SARAJEVU VODOVOD I KANALIZACIJA RS-a (FI 25.741)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU SAVJETA EVROPE O SPREČAVANjU TERORIZMA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI PARISKOG SPORAZUMA UZ OKVIRNU KONVENCIJU UJEDINjENIH NACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI PRVOG AMANDMANA NA SPORAZUM O FINANSIRANjU (PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAMU UNIJE "KONKURENTNOST PREDUZEĆA I MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA (COSME) (2014-20120)"
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAMU "EVROPA ZA GRAĐANE"
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU PODRŠKE DRŽAVNOM PROJEKTU STAMBENOG ZBRINjAVANjA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE SAVJETA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU TRAST FONDA ZA GLOBALNE EKOLOŠKE KAPACITETE I SPECIJALNOG FONDA ZA KLIMATSKE PROMJENE (PROJEKAT UPRAVLjANjA SLIVOM RIJEKE DRINE NA ZAPADNOM BALKANU) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU ZA PROJEKAT "RAZVOJ INFRASTRUKTURE U GORAŽDU" IZMEĐU SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ I BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O IZMJENAMA SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVANjIMA DRŽAVLjANA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SARADNjI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KANCELARIJE EVROPSKE POLICIJE
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANjU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2015. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA BROJ 1 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU POTPISAN 27. OKTOBRA 2011. GODINE (SARAJEVO - PROJEKAT GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (PUTEVI FBiH – POPRAVKA NAKON POPLAVA I MODERNIZACIJA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ