Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori | br. 1 оd 15/02/2018


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANjU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLjUČEN 13. OKTOBRA 2011. U LUKSEMBURGU I 27. OKTOBRA 2011. U SARAJEVU - HITNA POMOĆ U SLUČAJU POPLAVA I PREVENCIJA A (FI 31.529)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE SAVJETA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI SA TREĆIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINjAVANjA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE JERMENIJE O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH PASOŠA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANjU I ZAMJENI VOZAČKIH DOZVOLA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NjEMAČKE O RAZMJENI I OBOSTRANOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O KOLOKACIJI DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU I PROJEKTU IZMEĐU KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH (ZAJMOPRIMAC), I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU PREDSTAVLjA MINISTARSTVO FINANSIJA RS-A, I ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE (AGENCIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA) ZA IZNOS OD 60.000.000,00 EVRA - VJETROPARK HRGUD
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIVREDNO-TEHNIČKOJ SARADNjI ZA BESPOVRATNU POMOĆ IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE MAĐARSKE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANjU ZA PROGRAM INTERREG V-B DUNAV CC20J4TC16M6TN001 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA SAVJET MINISTARA BIH, I MAĐARSKE, KOJU PREDSTAVLjA MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU EKONOMIJU, UPRAVLjAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNjE INTERREG V-B DUNAV
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANjU ZA PROGRAM INTERREG V-B MEDITERAN CCI 2014TC16M4TN001 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA SAVJET MINISTARA BIH I PROVANCEALPES-COTE D'AZUR, UPRAVLjAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNjE INTERREG VB MEDITERAN
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA EVROPE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA KOJI SE ODNOSI NA POSTUPAK PO PREDSTAVKAMA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANjU ZAKLjUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE, EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DANA 12. DECEMBRA 2013. GODINE U LUKSEMBURGU, 13. DECEMBRA 2013. GODINE U BANjA LUCI I 16. DECEMBRA 2013. GODINE U SARAJEVU ("UGOVOR O FINANSIRANjU") ZA PROJEKT AUTOPUT BANjA LUKA - DOBOJ (FI 82.135- SERAPIS 2011-0622)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 4 NA UGOVOR O FINANSIRANjU ZAKLjUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE DANA 21. DECEMBRA 2005. GODINE U SARAJEVU I 28. DECEMBRA 2005. GODINE U LUKSEMBURGU (UGOVOR O FINANSIRANjU) ŽELjEZNICE U BIH II (FI 23.376)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA NA OKVIRNI SPORAZUM O KREDITU OD 13. MAJA 2014. GODINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNE BANKE SAVJETA EVROPE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA ZATVARANjA KOLEKTIVNIH CENTARA (LD 1789 (2013))
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA NA OKVIRNI SPORAZUM O KREDITU OD 28. MAJA 2013. GODINE IZMEĐU RAZVOJNE BANKE SAVJETA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA JAČANjA SEKTORA ZDRAVSTVA - FAZA 2 LD 1747 (2011)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI IZMJENA SPORAZUMA O GRANTU FONDA ZA GLOBALNU ŽIVOTNU SREDINU (PROJEKAT I SMANjENjA OKOLIŠNOG ZAGAĐENjA JADRANSKOG MORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U FUNKCIJI AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU FONDA ZA GLOBALNU ŽIVOTNU SREDINU (GEF GRANT NO. TF017727)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O MJERENjU TONAŽE BRODOVA, IZ 1969. GODINE (LONDON, 23. JUNI 1969.)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI NOTA SPORAZUMA O FINANSIJSKOJ SARADNjI IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NjEMAČKE ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA KOJIM SE DOPUNjAVAJU I MIJENjAJU ODREĐENE ODREDBE SPORAZUMA O VAZDUŠNOM PREVOZU IZMEĐU VLADE DRŽAVE KATAR I SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U "TREĆEM PROGRAMU ZA DJELOVANjE UNIJE U OBLASTI ZDRAVSTVA (2014-2020)"
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNjI U PODRUČJU TURIZMA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (ZAJAM ZA RAZVOJNU POLITIKU JAVNIH FINANSIJA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O INVESTICIONOM GRANTU (KORIDOR VC"IZGRADNjA DIONICE AUTOPUTA SVILAJ - ODžAK") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI OBRAZOVANjA IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA OBRAZOVANjA NARODNE REPUBLIKE KINE ZA PERIOD 2016 -2019.
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O EVROPSKOM PARTNERSTVU
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (GRCF: PROJEKAT VODOVOD SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921