Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko/ Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA

("Sl. glasnik RS", br. 25/2002, 24/2004, 52/2011 i 68/2013)

 

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i povlastice stranih ulagača, oblici stranih ulaganja, postupak odobrenja stranih ulaganja i određuju organi nadležni za odobrenje stranih ulaganja u Republici Srpskoj.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 17/98).

Član 2

U smislu ovog zakona upotrebljeni izrazi:

- "Direktno strano ulaganje" ili "strano ulaganje",

- "Strani ulagač",

- "Strana kontrola",

- "Domaći ulagač" (rezident BiH),

- "Ulog",

- "Slobodno konvertibilna valuta",

- "Javno informisanje",

imaju značenje definisano u članu 2. Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini.

II - PRAVA, OBAVEZE I POVLASTICE STRANIH ULAGAČA

Član 3

U skladu sa zakonima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, strani ulagač fizičko lice ima ista prava i obaveze kao domaće fizičko lice, što podrazumeva da se neće vršiti diskriminacija stranih ulagača ni po kom osnovu, uključujući, ali se ne i ograničavajući na njihovo državljanstvo, mesto boravka, versku pripadnost ili državu porekla ulaganja.

Član 4

Strani ulagač ima pravo da investira i reinvestira dobit iz takvih ulaganja u bilo koji sektor privrednih i neprivrednih delatnosti u Republici Srpskoj, i to u istom obliku i pod istim uslovima definisanim za domaće ulagače (rezidente Bosne i Hercegovine) po važećim zakonima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH).

Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana strani ulog u osnovnom kapitalu privrednog društva koje se bavi proizvodnjom oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu i vojne opreme i javnim informisanjem (u daljem tekstu: Sektori koji podležu restrikciji) ne može preći 49% od osnovnog kapitala u tom privrednom društvu.

Ukoliko ocijeni kao opravdano, Vlada može donijeti odluku da ulog stranog lica kod određenih privrednih društava iz stava 2. ovog člana, osim privrednih društava koja se bave javnim informisanjem, ne podliježe restrikciji navedenoj u stavu 2. ovog člana.

Član 5

Strani ulagač može osnovati privredno društvo u Republici Srpskoj pod istim uslovima koji važe za domaće ulagače u skladu sa Zakonom o preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/98) ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

U smislu ovog zakona "osnivačko pravo stranih lica" uključuje prava osnivanja i upravljanja privrednim društvima pod uslovima koji važe za domaće ulagače.

Bilo kakva naknadno uvedena ograničenja na osnivačka prava stranih lica, koja su u suprotnosti sa ovim zakonom, ne porizvode pravne posledice.

Član 6

Pravna lica u svojini stranog ulagača imaju ista prava, obaveze i odgovornosti kao pravna lica koja su u potpunoj svojini domaćih pravnih ili fizičkih lica.

Pravni položaj, prava obaveze i odgovornosti delova stranih pravnih lica i stranih fizičkih lica koja preduzimaju poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj regulisaće se posebnim zakonima.

Član 7

Strani ulagači imaju jednaka svojinska prava na nepokretnostima kao domaća pravna ili fizička lica.

Strani ulagači, koji su državljani neke od država naslednica bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije imaju prava iz stava 1. pod uslovima reciprociteta.

Član 8

Strani ulagač ima pravo da u svrhu ulaganja otvori na području Republike Srpske račun u bilo kojoj komercijalnoj banci, u domaćoj ili bilo kojoj drugoj slobodno konvertibilnoj valuti.

Strani ulagač, u odnosu na plaćanja vezana za njihova ulaganja u Republici Srpskoj, ima pravo konvertirati domaću valutu u bilo koju slobodno konvertibilnu valutu.

Strani ulagači imaju pravo da vrše transfer u inostranstvo, slobodno i bez odlaganja, u slobodno konvertibilnoj valuti, dobiti koja nastane kao rezultat njihovog ulaganja u Republici Srpskoj, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- dobit od ulaganja ostvarenu u obliku profita, dividendi, kamata i drugih oblika;

- sredstva koja ulagači steknu nakon delimične ili potpune likvidacije svojih ulaganja u Republici Srpskoj, ili od prodaje imovine, odnosno svojinskih prava i

- nadoknadu na koju se odnosi član 8. ovog zakona.

Član 9

Strani ulagač ima pravo da slobodno zapošljava radnike iz inostranstva ukoliko nije drugačije određeno radnim zakonodavstvom Republike Srpske.

Član 10

Strana ulaganja neće biti nacionalizovana, eksproprisana ili podvrgnuta merama sa sličnim posledicama izuzev u javnom interesu i u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima.

Strani ulagači imaju pravo na primerenu, brzu i odgovarajuću nadoknadu, kojom mogu slobodno raspolagati za bilo kakvu štetu koja je posledica nacionalizacije, eksproprijacije ili drugih mera koje imaju slične posledice.

Pravo iz prethodnog stava ne isključuje pravo stranog ulagača na podnošenje žalbe protiv odluke o nacionalizaciji, eksproprijaciji ili meri sličnog dejstva u redovnom postupku.

Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti, usaglasiti podzakonski akt kojim se regulišu uslovi i postupak za nadoknadu u slučajevima nacionalizacije, eksproprijacije ili drugih mera koje imaju slične posledice.

Član 11

Strana ulaganja mogu biti oslobođena plaćanja carina i carinskih obaveza, isključujući carinsko evidentiranje, u skladu sa odredbama zakona koji regulišu carinsku politiku Bosne i Hercegovine.

Strana ulaganja mogu biti oslobođena plaćanja poreskih obaveza u skladu sa odredbama zakona koji regulišu poresku politiku u Republici Srpskoj, uvažavajući član 9. Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini.

Strani ulagač će voditi knjige i sačinjavati finansijske izveštaje u skladu sa propisima Republike Srpske.

Član 11a

Radi pomaganja i podsticanja stranih investicija i unapređivanja ukupnog poslovnog ambijenta za strane investitore Republike Srpske, potpunije koordinacije i saradnje institucija republičkog i lokalnog nivoa u oblasti stranih investicija, kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Srpske osniva se Savjet za strane investitore Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet).

Član 11b

Zadaci Savjeta su:

a) analiza poslovnog okruženja za strane investicije i predlaganje preduzimanja mjera i postupaka radi otklanjanja prisutnih ograničavajućih faktora za strane investitore,

b) iniciranje izmjena zakona i drugih podzakonskih akata kojima se podstiču i olakšavaju strana ulaganja,

v) podsticanje, promocija i pomaganje stranih ulaganja,

g) razmjena informacija i iniciranje potpunije saradnje između institucija republičkog i lokalnog nivoa, radi stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za strane investicije, koji će stranim ulagačima investiciona ulaganja učiniti privlačnim i sigurnim,

d) uspostavljanje saradnje između institucija Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave i stranih investitora radi prevazilaženja eventualnih poteškoća prilikom realizacije postojećih investicija i

đ) promocija Republike Srpske pozitivnom praksom stranih ulaganja.

Član 11v

Savjet za strane investitore ima najmanje deset članova, koje imenuje Vlada na prijedlog odgovarajućih ministarstava, Privredne komore, jedinica lokalne samouprave i stranih investitora.

Za svoj rad članovi Savjeta neće primati naknadu, a tehničkoadministrativne poslove za Savjet obavlja Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

III - OBLICI STRANIH ULAGANjA

Član 12

Oblici stranih ulaganja u skladu sa ovim zakonom su:

1. osnivanje pravnog lica u potpunoj svojini stranog ulagača,

2. osnivanje pravnog lica u zajedničkoj svojini domaćeg i stranog ulagača,

3. ulaganje u postojeće pravno lice,

4. posebni oblici ulaganja.

Ukoliko to nije regulisano posebnim zakonima, Vlada Republike Srpske propisuje bliže uslove i načine za strana ulaganja iz prethodnog stava.

IV - POSTUPAK ODOBRENjA I REGISTRACIJE STRANIH ULAGANjA

Član 13

U Republici Srpskoj strana ulaganja u Sektore koji podležu restrikciji odobrava Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, odnosno nadležni organ za informisanje Vlade Republike Srpske, svako u okviru svoje nadležnosti (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo).

Za ulaganje u Sektore koji podležu restrikciji, strani ulagači su dužni nadležnom ministarstvu podneti zahtev za odobrenje ulaganja.

Nadležno ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana prijema zahteva doneti odgovarajuće rešenje.

U slučaju nedonošenja rešenja u roku iz stava 3. ovog člana strano ulaganje se smatra odobrenim, ukoliko nadležno ministarstvo nije podnosioca zahteva u pismenoj formi obavestilo da donošenje rešenja odgađa preko roka od 30 dana.

Ako postoje razlozi za odgodu donošenja rešenja o stranom ulaganju, nadležno ministarstvo će o tome obavestiti podnosioca zahteva u roku iz stava 3. ovog člana. Konačno rešenje o stranom ulaganju biće doneseno u roku od 60 dana od dana prijema zahteva.

U slučaju nedonošenja rešenja u roku iz stava 5. ovog člana strano ulaganje se smatra odobrenim.

Odobrenje stranog ulaganja važi bez vremenskog ograničenja.

Član 14

Postupak registracije stranog ulaganja vršiće se u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge dužna je da po službenoj dužnosti, najmanje jednom u tri mjeseca, dostavi Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju (u daljem tekstu: Ministarstvo) podatke o registrovanim privrednim društvima sa elementom stranog ulaganja.

Podaci iz stava 2. ovog člana odnose se na naziv stranog ulagača, zemlju osnivača, djelatnost i visinu ugovorenog (upisanog) osnovnog kapitala.

Član 15

(brisano)

Član 16

Ministar Ministarstva će najkasnije do kraja februara tekuće godine podneti godišnji izveštaj Vladi o realizaciji stranih ulaganja u Republici Srpskoj za prethodnu godinu.

V - KAZNENE ODREDBE

Član 17

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ukoliko:

- u propisanom roku ne prijavi strano ulaganje ili podnese prijavu stranog ulaganja sa neistinitim podacima (član 14. stav 2.).

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u tom pravnom licu.

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Prava i povlastice stranog ulagača i obaveze po osnovu ranijih propisa i ovog zakona ne mogu biti ukinute ili poništene stupanjem naknadno donesenih zakona i drugih propisa na snagu. Ukoliko su takvi naknadno doneseni zakoni i drugi propisi povoljniji za strane ulagače oni imaju pravo da biraju režim koji će biti merodavan za njihovo ulaganje.

Član 19

Ugovori ili drugi akti o ulaganju koji su podneseni na odobrenje, odnosno registraciju nadležnom organu do dana stupanja na snagu ovog zakona, a nisu odobreni, odnosno registrovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odobravaju se, odnosno registruju po odredbama ovog zakona.

Član 20

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o stranim ulaganjima i koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 21/96 i 5/99).

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni član Zakona o izmjeni
Zakona o stranim ulaganjima

("Sl. glasnik RS", br. 68/2013)

Član 2

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. decembra 2013. godine.