Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko/ Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

UREDBA O NAČINU USKLADIŠTENjA, ČUVANjA I RASPOLAGANjA ROBOM ODUZETOM U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA

("Sl. glasnik RS", br. 125/2010, 67/2014, 78/2017 i 89/2017)

 

Član 1

Ovom uredbom propisuje se način uskladištenja, čuvanja i raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora u oblastima propisanim čl. od 17. do 29. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/10), (u daljem tekstu: Zakon), od strane republičkih inspektora i inspektora koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave.

Član 2

(1) Inspektor oduzima robu u skladu sa članom 41. tačka e) ili članom 77. stav 1. Zakona.

(2) Roba oduzeta u inspekcijskom nadzoru predaje se Javnom preduzeću Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju (u daljem tekstu: Javno preduzeće - u stečaju) radi uskladištenja, čuvanja i daljeg postupanja.

(3) Potvrda o oduzetoj robi koju izdaje nadležni inspektor, u skladu sa članom 79. stav 2. Zakona, dokument je na osnovu koga Javno preduzeće - u stečaju preuzima i skladišti navedenu robu, te nakon sprovedenog postupka i donošenja konačne odluke nadležnog organa sa istom postupa u skladu sa propisima.

(4) Inspektor obavještava Javno preduzeće - u stečaju o konačnoj odluci iz stava 2. ovog člana.

(5) Izuzetno od stava 2. ovog člana, Javno preduzeće - u stečaju može odmah prodati oduzetu robu koja je podložna kvarenju ili čije čuvanje iziskuje troškove koji su nesrazmjerno veliki u odnosu na vrijednost robe.

(6) U slučaju manjih količina ili količina čija prodaja nije racionalna, Javno preduzeće - u stečaju može donijeti rješenje o predaji navedene robe socijalnoj ili drugoj ustanovi bez naknade.

Član 3

(1) Robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora koja se može staviti u dalji promet ili upotrebu raspolaže Javno preduzeće - u stečaju.

(2) Sredstva od prodate robe uplaćuju se na žiro račun Javnog preduzeća - u stečaju.

(3) Na kraju svakog tromjesečja Javno preduzeće - u stečaju izrađuje pregled uskladištene robe, te novčana sredstva od prodate oduzete robe, po odbitku troškova uskladištenja, čuvanja i manipulacije robom uplaćuje na Jedinstveni račun trezora u korist računa javnih prihoda.

Član 4

(1) Robu oduzetu u inspekcijskom nadzoru čija je proizvodnja, promet ili upotreba zabranjena, kao i robu koja se ne može staviti u dalji promet ili upotrebu ni pod kojim uslovima Javno preduzeće - u stečaju uništava.

(2) Uništavanje robe iz stava 1. ovog člana vrši se spaljivanjem ili na drugi odgovarajući način kod ovlašćene ustanove ili privrednog društva uz neophodne mjere kontrole i obezbjeđenja i poštovanje propisa o zaštiti životne sredine.

(3) Uništavanje robe se vrši uz prisustvo članova Komisije za sprovođenje postupka uništavanja robe (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje direktor Javnog preduzeća - u stečaju.

(4) Komisija ima tri člana.

(5) O uništavanju oduzete robe Komisija sastavlja zapisnik.

Član 5

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o načinu uskladištenja, čuvanja i raspolaganja robom oduzetoj u postupku inspekcijskog nadzora ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/06).

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921