Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva savjetovanja

Kompanija Paragraf organizuje savjetovanja na najaktuelnije teme u mjesecu, upoznajući učesnike sa novim propisima ili izmjenama koje u vezi sa njima nastupe.U organizaciji kompanije Paragraf u Banja Luci je 4. decembra 2017. godine održano savjetovanje pod nazivom "Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama za ugovorne ograne i ponuđače" kome je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Savetovanje je podeljeno u šest podtema o kojima su govorili:

Prof. dr Ostoja Travar, Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka - Rad komisije za nabavke i Postupci male vrijednosti

Dragana Ribić, dipl.pravnik, Agencija za javne nabavke Sarajevo, Filijala Banja Luka – direktor, Pripremne radnje, uslovi i način provođenjajavnih nabavki (I dio),

Dražen Vidaković, dipl. pravnik, Agencija za javne nabavke - Sarajevo, Filijala Banja Luka – stručni saradnik za normativno-pravne poslove, Pripremne radnje, uslovi i način provođenja javnih nabavki (II dio),

Šarić Brankica, dipl. ecc, Fond zdravstvenog osiguranja Banja Luka, Okvirni sporazum i E-aukcija.

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Savjetovanje u Banja Luci je bilo besplatno za sve učesnike, a naredno savjetovanje na istu temu biće održano u Sarajevu 6. decembra 2017. godine.Materijali sa savjetovanja:


Brankica Šarić     /        Prezentacija predavača


Dražen Vidaković, Dragana Ribić   /        Prezentacija predavača


Prof. dr Ostoja Travar     /        Prezentacija predavača


U organizaciji kompanije Paragraf u Sarajevu je, 6. decembra 2017. godine, održano savjetovanje pod nazivom "Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama za ugovorne ograne i ponuđače" kome je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Na početku savjetovanja prisutne su pozdravili predstavnici kompanije Paragraf i održana je prezentcija pravne baze Paragraf Lex BA koja služi za praćenje propisa, stavova državnih institucija u vezi sa primjenom propisa u praksi, sudske prakse, modela akata, kao i Carinske tarife, odnosno predstavlja sistematizovan pristup najvažnijim elementima pravnog sistema, čime se omogućava pravno-sigurno poslovno okruženje.

Savjetovanje je podijeljeno u više podtema o kojima su govorili, predstavnici državnih organa i to:

Online prezentacija e-aukcija, Almin Vehabović, Magistar informacionih tehnologija, viši stručni saradnik za administraciju informacionih sistema u Agenciji za javne nabavke BiH, član tima za razvoj i nadogradnju Portala javnih nabavki;

Kvalifikacioni kriteriji za nabavku radova;Standardan tenderska dokumentacija za nabavku radova, Branka Mujezinović, diplomirani ekonomist, JP Ceste FBiH-Voditelj odjela za nabavke, Certificirani trener Agencije za javne nabavke i Certificirani trener TOT-Evropske unije;

Pravna zaštita – Ponuđači i Pravna zaštita - Ugovorni organi, Mr Šejla Mirković Omanović, Stručni savjetnik za pitanja javnih nabavki Ureda za razmatranje žalbi BiH, Certificirani trener Agencije za javne nabavke i Certificirani trener TOT-Evropske unije.

Moderator savjetovanja bio je gdin Mirsad Sirbubalo, diplomirani ekonomist, Certificirani trener Agencije za javne nabavke.

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Savjetovanje u Sarajevu je bilo besplatno za sve učesnike, a kompanija Paragraf će nastaviti u narednom peridu da organizuje savjetovanja i na druge aktuelne teme.Materijali sa savjetovanja:


Almin Vehabović     /        Prezentacija predavača


Branka Mujezinović   /        Prezentacija predavača


Mr Šejla Mirković Omanović     /        Prezentacija predavača